TAM THỜI HỆ NIỆM - NGHI SIÊU ĐỘ HƯƠNG LINH

Thứ ba - 12/12/2017 16:24 Đã xem: 9083
TAM THỜI HỆ NIỆM - NGHI SIÊU ĐỘ HƯƠNG LINH
 CHÙA PHẬT LINH
 
NGHI THỨC SIÊU ĐỘ
 PHÁP HỘI DI ĐÀ TIẾP ĐỘ VONG LINH
  
 Phật lịch 2562 – Dương lịch 2018
 
Lời Giới Thiệu
 
“ Chúng sanh không số lượng,
Thề nguyện đều độ hết,
Phiền não không cùng tận,
Thề nguyện đều dứt sạch,
Pháp môn không kể xiết
Thề nguyện đều tu học,
Phật đạo không gì hơn,
Thề nguyện trọn viên thành”.
   Đây là một trong những lời phát đại bi tâm của chư Phật và chư Bồ Tát. Chư Phật ra đời mục đích: “Khai thị chúng sanh, ngộ nhập Phật tri kiến”, nghĩa là “ Mở bày, chỉ dạy chúng sanh hiểu biết và thâm nhập vào sự hiểu biết của đức Phật”. Do đó, đức Phật thuyết pháp 49 năm hóa độ cho chúng sanh sớm giác ngộ thành Phật.
Chúng sanh gồm có 2 loại là hửu hình và vô hình. Con người có thân nầy sống cảnh dương gian, gọi là hửu hình. Khi con người chết đi, mất thân nầy, sống trong âm cảnh, gọi là vô hình. Hửu hình và vô hình đều là chúng sanh. Chúng sanh là đối tượng của chư Phật, chư Bồ Tát cứu độ.
Ngài Trung Phong Thiền Sư sống ở Đại Loan và Ngài đã nghĩ đến những chúng sanh vô hình trong âm cảnh, nên Ngài đã soạn ra nghi thức Tam Thời Hệ Niệm. Tam Thời Hệ Niệm là tụng niệm ba thời Kinh A Di Đà liên tục.
Nội dung đại khái là:
1 – Thỉnh đức Phật A Di Đà, chư Bồ Tát tiếp độ.
2 – Thỉnh chư hương linh.
3 – Khai thị chư hương linh.
4 – Quy y chư hương linh.
5 – Hướng dẫn hương linh sám hối.
6 – Thí thực hương linh.
7 – Khai thị sự vô thường của cuộc đời.
8 - Giới thiệu Tịnh Độ Tây Phương Cực Lạc đạo tràng hoằng pháp của Đức Phật A Di Đà.
9 – Hướng dẫn hương linh phát nguyện vãng sanh.
10 - Hướng dẫn hương linh niệm Phật.
Đây là đại khái của nội dung siêu độ hương linh.
   Con Thích Hạnh Định thấy ý nghĩa và lợi ích của nghi thức nầy. Con đã soạn lại theo nghi thức tụng niệm của Phật Giáo Việt Nam, sao cho dể đọc tụng hơn, nhưng không ngoài nội dung ý nghĩa nói trên. Con đã sửa lại tựa đề Tam Thời Hệ Niệm thành Pháp Hội Di Đà Tiếp Độ Vong Linh. Vì đây là đàn tràng thỉnh đức Phật A Di Đà tiếp độ.
Vài lời chúng con kính giới thiệu về nghi thức siêu độ nói trên.
Chúng con ngưỡng mong chư Tôn Đức chỉ dạy thêm những thiếu sót trong nghi thức nầy.
Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát ma ha tát!
Chùa Phật Linh ngày 14 tháng 09 năm 2015
       Đại đức Thích Hạnh Định


CHÙA PHẬT LINH
 
NGHI THỨC SIÊU ĐỘ
 PHÁP HỘI DI ĐÀ
TIẾP ĐỘ VONG LINH
 
MỤC LỤC
1 – Khai đàn                               trang  5
2 – Thời thứ nhứt                     trang  52
3 – Thời thứ hai                        trang  68
4 – Thời thứ ba                         trang  86
 
 
 
NGHI THỨC SIÊU ĐỘ
 PHÁP HỘI DI ĐÀ
TIẾP ĐỘ VONG LINH
 
BUỔI SÁNG: KHAI ĐÀN
NIỆM HƯƠNG LỄ BÁI
(Thắp đèn, đốt trầm xong, toàn thể quỳ ngay ngắn, chắp tay để ngang ngực mật niệm)
TỊNH PHÁP GIỚI CHƠN NGÔN
Úm lam tóa xa (3 lần)
TỊNH TAM NGHIỆP CHƠN NGÔN
Úm ta phạ bà phạ, truật đà, ta phạ, đạt ma ta phạ, bà phạ truật độ hám (3 lần).
(Vị chủ lễ  thắp 3 cây hương quỳ ngay thẳng, cầm hương ngang trán niệm lớn bài cúng hương).
 
CÚNG HƯƠNG TÁN PHẬT
Nguyện đem lòng thành kính,
Gởi theo đám mây hương,
Phưởng phất khắp mười phương,
Cúng dường ngôi Tam Bảo,
Thề trọn đời giữ đạo,
Theo tự tánh làm lành,
Cùng pháp giới chúng sanh,
Cầu Phật từ gia hộ,
Tâm Bồ đề kiên cố,
Xa bể khổ nguồn mê,
Chóng quay về bờ Giác./.
 
KỲ NGUYỆN
Hôm nay ngày . . . tháng . . . năm . . .; tại . . . đệ tử chúng con thiết lập đàn tràng siêu độ vong linh cô hồn. Chúng con phụng thỉnh Mười Phương Chư Phật, Chư Đại Bồ Tát, Chư Hiền Thánh Tăng, phụng thỉnh Tà Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, phụng thỉnh Tây Phương Giáo Chủ Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật, Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Diện Nhiên Vương Bồ Tát, Kim Cang Bồ Tát, Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát.
Phụng thỉnh Hoàng Thiên Đế Thích, Thái Thượng Lão Quân, Tứ Đại Thiên Vương, Ngũ Phương Ngũ Thổ, Đất Đai Nhơn Trạch – Long Thần Thổ Địa, Thần Hoàng Bổn Cảnh, Chư Vị Sơn Thần, Ngũ Vị Long Vương, Chư Vị Thủy Thần, Thủy Quan Hà Bá, Đạo Lộ Quan Thần, Chư Vị Hỷ Thần và các Vị Thần cai quản những chư vị hương linh vô hình từ mọi hang cùng ngõ ngách, ao, hồ, sông, biển, ấp, xã, huyện, tỉnh, trung ương cùng chư vị cai quản những chúng sanh vô hình trong toàn thể thế giới Ta Bà cho đến những chư vị cai quản những vong linh ở tận hư không, biến pháp giới trong mười phương chấn tích quang lâm phóng ngọc hào quang chứng giám, tiếp độ chư vong linh, hương linh lai đáo đàn tràng thính pháp văn kinh, nhất tâm niệm Phật trực vãng Tây Phương Cực Lạc.
 
TÁN THÁN PHẬT
(Đứng dậy, cắm hương lên lư rồi vị chủ lễ chắp tay đứng thẳng và niệm):
Đấng Pháp Vương vô thượng,
Ba cõi chẳng ai bằng,
Thầy dạy khắp trời người,
Cha lành chung bốn loại,
Quy y tròn một niệm,
Dứt sạch nghiệp ba kỳ,
Xưng dương cùng tán thán,
Ức kiếp cũng không cùng./.
 
QUAÙN TÖÔÛNG
Phật, chúng sinh tánh thường rỗng lặng,
Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn,
Lưới đế châu ví đạo tràng,
Mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời,
Trước bảo tọa thân con ảnh hiện,
Cúi đầu xin thệ nguyện quy y.
 
ÑAÛNH LEÃ
(Vị chủ lễ xá 3 xá rồi niệm lớn)
Nam mô tận hư không biến pháp giới quá, hiện, vị lai chư Phật, Tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng thường trú Tam Bảo. (đồng lạy 1 lạy)
Nam mô Tà bà Giáo chủ, Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát. (đồng lạy 1 lạy)
Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. (đồng lạy 1 lạy)
 
TÁN HƯƠNG CÚNG PHẬT
Lư hương vừa ngún hương trầm,
Khói xông ngào ngạt muôn ngàn cõi xa,
Lòng con kính ngưỡng thiết tha,
Ngưỡng mong chư Phật thương mà chứng minh.
Nam Mô Hương cúng dường Bồ Tát ma ha tát. (3 lần, 1 tiếng chuông)
 
TRÌ NIỆM CHÚ ĐẠI BI
Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. (3 lần)
Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni: Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam mô a rị da, bà lô yết đế, thước bát ra da, bồ đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da. Án tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát tỏa. Nam mô tất kiết lật đỏa, y mông a rị da, bà lô kiết đế, thất Phật ra lăng đà bà. Nam mô na ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu du hằng, a thệ dựng tát bà tát đa, na ma bà già, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. Án a  bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô kiết mông, độ lô độ lô, phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê y hê, thất na thất na a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt sa phạt sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ đề dạ, bồ đề dạ, bồ đà dạ, bồ đà dạ, di đế rị dạ, na ra cẩn trì địa rị sắc ni na, ba dạ ma na ta bà ha. Tất đà dạ ta bà ha. Ma ha tất đà dạ ta bà ha. Tất đà du nghệ thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ca cẩn trì, ta bà ha. Ma ra na ra ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê gia, ta bà ha. Ta bà ma ha, a tất đà dạ, ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lị thắng yết ra dạ, ta bà ha.
Nam mô hắc ra đát na, đa ra dạ da. Nam mô a rị gia bà lô yết đế, thước bàng ra dạ, ta bà ha. Án tất điện đô mạn đa ra, bạt đà dạ, ta bà ha (3 lần).
THỈNH CÔ HỒN
Hỡi Cô Hồn trước sau tề tựu, nghe lời khuyên để sửa li mình,
Quan Âm, Địa Tạng oai linh, Thích Ca, Phật Tổ, câu kinh giải nàn.
Hỡi uổng tử hồn oan phưởng phách, noi theo tâm Phật làm gương,
Ta Bà cực khổ trăm đường, mau tu thì được Phật thương cứu độ.
Hỡi hương hồn chết chìm đáy biển, và bao người ngộ độc bỏ thân,
Nghe chuông thức tỉnh dần dần, đừng ham danh lợi phù trần nhiễu nhương.
Hỡi Cô Hồn chết thiêu chết chém, hổ giảo thân bị yểm bị trù,
Mau tìm kinh kệ sớm tu, khỏi vòng xích tội nghiệp tù oan gia.
Hỡi hồn thác trong cơn binh lửa, chết phong ba, chết giữa núi non,
Khi nghe chuông giục boong boong, hương thơm tỏa khắp, hồn còn nghe kinh.
Hỡi hồn ở đầu gành cuối bãi, nương gió mây, phảng phất lời xưa,
Hồn ơi, hồn hỡi tránh chừa, những người gian ác dối lừa Phật Tiên.
Các hồn bị Gấu, Beo, Rắn cắn, cùng những hồn số vắn vô danh,
Hãy nghe Kinh Kệ ăn năn, rồi đây hồn sẽ vô ngần thảnh thơi.
Hỡi những hồn vì lời dèm xiểm, đã hủy mình chết lụn căm gan,
Sớm nghe Kinh Kệ, lời vàng, Phật liền dẫn lối chỉ đàng hồn tu.
Xin hồn tỉnh hướng về Phật Tổ, Ngài từ bi cứu độ vong linh,
Bao hồn sinh tử tử sinh, hôm nay hồn được nghe Kinh Pháp mầu.
 
CHỦ LỄ ĐỌC
Có sanh, có tử, có luân hồi,
Không sanh, không tử, không khứ lai,
Sanh tử khứ lai đều là mộng,
Chẳng nhọc khảy móng thẳng tới Tây Phương.
 
 
CHỦ LỄ KHAI TH
Nầy chư vong linh lắng nghe! Đức Phật Thích Ca có dạy rằng, hễ có sanh là ắt có tử. Đời người ai sanh ra, cũng không thoát khỏi cái khổ sanh, già, bệnh và chết. Vì thân nầy do Tứ Đại “đất, nước, gió, lửa” tạo thành, nên thân nầy giả tạm, rồi phải trả về cho Tứ Đại. Do vậy, sau khi chết đi, con người phải thay hình đổi dạng sang kiếp khác trong ba nẽo sáu đường. Đó là Trời, Người, A Tu La, Địa Ngục, Ngạ Quỷ, Súc Sanh.  Do đó, mới nói có sanh tử nên mới có luân hồi. Nếu không có sanh tử thì cũng không có quá khứ, hiện tại và vị lai luôn. Vì chúng sanh tham sân si mà tạo vô lượng nghiệp thiện ác, nên phải bị chúng nó lôi kéo trong lục đạo luân hồi, đời đời kiếp kiếp không biết bao giờ mới có thể ra khỏi được. Bậc Đại Giác thấy sanh tử luân hồi như mộng không thật, chỉ vì chúng sanh mê chấp lầm mà thôi. Đức Phật Thích Ca dạy rằng nếu chúng sanh nào muốn thoát luân hồi khổ, thì nhờ bi nguyện và sự tiếp dẫn của Phật A Di Đà. Muốn được như vậy thì phải nhứt tâm niệm Phật hiệu Di Đà. Ba nghiệp thân, khẩu, ý thanh tịnh, thì cùng Phật vãng Tây Phương, nên mới nói “chẳng nhọc khẩy móng là thẳng tới Tây Phương”. Vậy, chư vong linh hãy y giáo phụng hành nhứt tâm niệm Phật.
Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.
Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. (1 xâu chuổi)
 
Đại từ đại bi thương chúng sinh,
Đại hỷ đại xả cứu muôn loài,
Tướng tốt chói sáng tự trang nghiêm,
Đệ tử chí tâm quy mạng lễ
Nam mô Như Lai Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn.
Nam mô Đa Bảo Như Lai.
Nam mô Bảo Thắng Như Lai.
Nam mô Diệu Sắc Thân Như Lai.
Nam mô Quảng Bác Thân Như Lai.
Nam mô Ly Bố Úy Như Lai.
Nam mô Cam Lộ Vương Như Lai.
Nam mô A Di Đà Như Lai.
Nam mô Thập Phương Thường Trú Tam Bảo. (3 lần)
QUY Y TAM BẢO
CHO OAN GIA TRÁI CHỦ
        Tôi: . . . pháp danh . . ., xin tất cả quý vị hương linh, oan gia trái chủ, cùng tất cả quý vị hữu hình cũng như vô hình trong mười phương pháp giới đã về dự pháp hội ngày hôm nay, quý vị hãy nghe rõ, quý vị không nghe Tam Bảo, không hiểu quy y, cho nên thọ khổ luân hồi. Nay, tôi truyền thọ quy y Tam Bảo, quý vị phải lắng nghe, tôi niệm một lần, quý vị hãy theo tôi niệm một lần:
 
QUY Y LINH VÀ SÁM HỐI
Hương linh quy y Phật,
Hương linh quy y Pháp,
Hương linh quy y Tăng (3 lần)
 
Hương linh quy y Phật,
Đấng phước trí vẹn toàn.
Hương linh quy y Pháp,
Đạo thoát ly tham dục.
Hương linh quy y Tăng,
Bậc tu hành cao tột. (3 lần)
 
Hương linh quy y Phật, nguyện đời đời kiếp kiếp, không quy y thiên, thần, quỷ, vật.
Hương linh quy y Pháp, nguyện đời đời kiếp kiếp, không quy y ngoại đạo tà giáo.
Hương linh quy y Tăng, nguyện đời đời kiếp kiếp, không quy y tổn hữu ác đảng.                                                                                                                   (3 lần)
 
Hương linh quy y Phật, khỏi đọa địa ngục.
Hương linh quy y Pháp, khỏi đọa ngạ quỷ.
Hương linh quy y Tăng, khỏi đọa bàng sanh. (3 lần)
 
   Hương linh quy y Phật rồi.
   Hương linh quy y Pháp rồi.
   Hương linh quy y Tăng rồi. (3 lần)
Hương linh vốn tạo các vọng nghiệp,
Đều do vô thỉ tham, sân, si,
Từ thân miệng ý phát sinh ra,
Hương linh thảy đều xin sám hối.
 
Chủ lễ nguyện
Nguyện tận hư không biến pháp giới, quá, hiện, vị lai chư Phật, Tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng, thường trú Tam Bảo, tiếp độ hương linh nhất tâm niệm Phật.
(Đại chúng đồng hòa theo)
Vãng sanh Cực Lạc quốc.
Hương linh vốn tạo các vọng nghiệp,
Đều do vô thỉ, tham, sân, si,
Từ thân miệng ý phát sinh ra,
Hương linh thảy đều xin sám hối.
Chủ lễ nguyện
Nguyện Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự  Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát tiếp độ hương linh nhất tâm niệm Phật .
(Đại chúng đồng hòa theo)
Vãng sanh Cực Lạc quốc.
Hương linh vốn tạo các vọng nghiệp,
Đều do vô thỉ tham, sân, si,
Từ thân miệng ý phát sinh ra,
Hương linh thảy đều xin sám hối.
Chủ lễ nguyện
Nguyện Tây phương Giáo Chủ Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật, Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh  Đại Hải Chúng Bồ Tát tiếp độ hương linh nhất tâm niệm Phật .
(Đại chúng đồng hòa theo)
Vãng sanh Cực Lạc quốc.
Tội từ tâm khởi, đem tâm sám,
Tâm được tịnh rồi, tội liền tiêu.
Tội tiêu, tâm tịnh thảy đều không,
Ấy mới thật đáy lòng chơn sám hối.
Hương linh cầu sám hối Bồ Tát ma ha tát!
(3 lần)
 
+ Chủ lễ xướng kệ và sái tịnh:
Quan Âm Bồ Tát thật nhiệm mầu,
Thanh Tịnh Trang Nghiêm nhiều kiếp tu,
Khắp xứ người cầu đều toại nguyện,
Biển trần qua lại độ chúng sanh.
Nam mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát (3 lần)
 
TIÊU TAI CÁT TƯỜNG THẦN CHÚ
Nam mô tam mãn đa mẫu đà nẩm, a bát ra để hạ đa xá đa nẳng nẩm, đát điệt tha. Án khư khư, khư hê, khư khê, hồng hồng, nhập phạ ra, nhập phạ ra, bát ra nhập phạ ra, bát ra nhập phạ ra, để sắc xá, để sắc xá, sắc trí rị, sắc trí rị, ta phấn tra, ta phấn tra, phiến để ca, thất rị duệ ta bà ha. (3  lần).
 
THẤT PHẬT DIỆT TỘI CHƠN NGÔN
Ly bà ly bà đế, cầu ha cầu ha đế, đà la ni đế, ni ha ra đế, tỳ lê nễ đế, ma ha dà đế, chơn lăng càn đế, ta bà ha (3  lần).
 
CHÚ VÃNG SANH
Nam mô a di đa bà dạ, đa tha dà đa dạ, đa địa dạ tha, a di rị độ bà tì, a di rị đa tất đam bà tì, a di rị đa tì ca lan đế, a di rị đa tì ca lan đa, dà di nị dà dà na, chỉ đa ca lệ ta bà ha. (3  lần).
 
CÚNG NGỌ
CÚNG DƯỜNG
Nam Mô Thường Trụ Thập Phương Phật. Nam Mô Thường Trụ Thập Phương Pháp
Nam Mô Thường Trụ Thập Phương Tăng. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô Cực Lạc Thế Giới A Di Đà Phật. Nam Mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật.
Nam Mô Thập Phương Tam Thế Nhứt Thiết Chư Phật.
Nam Mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát.
Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát.
Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát.
Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam Mô Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát.
Nam Mô Già Lam Thánh Chúng Bồ Tát.
Nam Mô Lịch Đại Tổ Sư Bồ Tát.
Nam Mô Đạo Tràng Hội Thượng Phật Bồ Tát.
 
CHÚ BIẾN THỰC
Nam mô tát phạ đát tha nga đa phạ lồ chỉ đế, án tam bạt ra, tam bạt ra hồng. (3  lần)
 
CHÚ BIẾN THỦY
Nam mô tô rô bà da, đát tha nga đa da, đát điệt tha, án tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô ta bà ha. (3  lần).
Thức ăn tươi tốt nầy, trên cúng dường chư Phật, cùng các Hiền Thánh Tăng, dưới tất cả chúng sanh, trong sáu nẽo ba đường, với tâm thành hiến dâng, cầu mong được bảo mãn. (1 tiếng chuông)
 
CHÚ PHỔ CÚNG DƯỜNG
Án nga nga nẳng tam bà, phạ phiệt nhựt ra hồng. (3 lần)
 
PHÁP NGỮ CÚNG DƯỜNG
Con nay dâng cúng cam lồ, sắc hương mỹ vị biến đầy hư không, thành tâm tha thiết ngưỡng mong, Đức Từ nạp thọ tấc lòng kính dâng.
Nam Mô Phổ Cúng Dường Bồ Tát. (3  lần)
Cúng Phật đã xong, cầu cho chúng sanh, trọn nhờ Pháp Phật, thể nhập Chân Như.
 
BUỔI SÁNG
 
THỜI THỨ NHỨT
 
TỤNG KINH DI ĐÀ
KỆ KHAI KINH
Thăm thẳm cao siêu Pháp nhiệm mầu,
Trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu,
Con nay nghe đặng chuyên trì niệm,
Nguyện tỏ Như Lai nghĩa nhiệm mầu.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (3 lần, 1 tiếng chuông)
Nam mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát. (3 lần, 1 tiếng chuông)
 
PHẬT NÓI KINH A DI ĐÀ
Ta nghe như vầy: Vào một thuở nọ, Đức Phật ở vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Độc nước Xá Vệ cùng với một nghìn hai trăm năm  mươi vị đại Tỳ Kheo đều là bậc  A La Hán, như là: trưởng lão Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, Ca Diếp, Ca Chiên Diên, Ma Ha Câu Hy La, Ly Bà Đa, Châu Lợi Bàn Đà, Nan Đà, A Nan Đà, La Hầu La, Kiều Phạm Ba Đề, Tân Đầu Lư Phả La Đọa, Ca Lưu Đà Di, Ma Ha Kiếp Tân Na, Bạc Câu La, A Nậu Lâu Đà, những vị đại đệ tử như thế và hàng đại Bồ Tát: Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, A Dật Đa Bồ Tát, Càn Đà Ha Đề Bồ Tát, Thường Tinh Tấn Bồ Tát, các vị đại Bồ Tát như thế, với vô lượng chư thiên như ông Thích Đề Hoàn nhơn vân vân, toàn thể đều đến dự hội.
Bấy giờ, Đức Phật bảo ngài trưởng lão Xá Lợi Phất: “ Từ đây qua phương tây quá mười muôn ức cõi Phật, có thế giới tên là Cực Lạc. Trong thế giới đó, có Đức Phật hiệu là A Di Đà, hiện nay đương nói pháp. “ Xá Lợi Phất! Cõi đó vì sao tên là Cực Lạc?
Vì chúng sanh trong cõi đó không có bị những sự khổ, chỉ hưởng những điều vui, nên nước đó tên là Cực Lạc.
Xá Lợi Phất ! Lại trong cõi Cực Lạc có bảy tầng lan can, bảy tầng mành lưới, bảy tầng hàng cây, đều bằng bốn chất báu bao bọc giáp vòng, vì thế nên nước đó tên là Cực Lạc.
Xá Lợi Phất ! Lại trong cõi Cực Lạc, có ao bằng bảy chất báu, trong ao đầy đủ nước tám công đức, đáy ao thuần dùng cát vàng trải làm đất. vàng bạc, lưu ly, pha lê hiệp thành những thềm đường ở bốn bên ao; trên thềm đường  còn  lầu gác cũng đều nghiêm sức bằng vàng, bạc, lưu ly, pha lê, xà cừ, xích châu, mã não. Trong ao, có hoa sen lớn như bánh xe, hoa sắc xanh thời ánh sáng xanh, sắc vàng thời ánh sáng vàng, sắc đỏ thời ánh sáng đỏ, sắc trắng thời ánh sáng trắng, mầu nhiệm thơm tho trong sạch.
Xá Lợi Phất ! Cõi nước Cực Lạc trọn nên công đức trang nghiêm dường ấy.
Xá Lợi Phất! Lại trong cõi nước của Đức Phật đó, thường trổi nhạc trời, đất bằng vàng ròng, ngày đêm sáu thời rưới hoa Trời Mạn Đà La. Chúng sanh trong cõi đó sáng sớm thường mang hoa tốt cúng dường mười muôn ức Đức Phật  ở phương khác, đến giờ ăn liền trở về bổn quốc, ăn cơm xong đi kinh hành.
Xá Lợi Phất! Cõi nước Cực Lạc trọn nên công đức trang nghiêm dường ấy.
Lại nữa, Xá Lợi Phất! Cõi đó thường có những giống chim màu sắc xinh đẹp lạ thường, nào chim Hạc trắng, con công, con két, con cò, và chim tiếng hay, cùng chim chung mình hai đầu .v.v.; những giống chim đó, ngày đêm sáu thời kêu tiếng hòa nhã. Tiếng chim đó diễn nói pháp mầu như ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát thánh đạo phần, vân vân. Chúng sanh trong cõi đó nghe tiếng chim xong, thảy đều niệm Phật, niệm pháp, Niệm tăng!  Xá Lợi Phất!  Ông chớ  cho rằng những giống chim đó do tội báo sanh ra. Vì sao? Vì cõi của Đức Phật đó không có ba đường dữ, không có tên ba đường dữ huống gì lại có sự thật. Những giống chim đó do Đức Phật A Di Đà muốn cho tiếng Pháp được tuyên lưu mà biến hóa ra.
Xá Lợi Phất! Trong cõi nước của đức Phật đó, gió nhẹ lung lay các hàng cây báu và mành lưới báu, làm vang ra tiếng vi diệu, như trăm nghìn thứ nhạc đồng hòa một lúc. Người nghe tiếng đó, đều sanh lòng niệm Phật, niệm Pháp,  niệm Tăng.
Xá Lợi Phất! Cõi đức Phật A Di Đà trọn nên công đức trang nghiêm dường ấy!
Xá  Lợi Phất! Ý ông nghĩ sao? Đức Phật đó vì sao hiệu là A Di Đà?
Xá Lợi Phất! Đức Phật đó, hào quang sáng chói vô lượng, soi sáng các nước trong mười phương không bị chướng ngại, vì thế nên hiệu là A Di Đà.
Xá Lợi Phất! Đức Phật đó và nhân dân của ngài sống lâu vô lượng vô biên a tăng kỳ kiếp, nên hiệu là A Di Đà.
Xá Lợi Phất! Đức Phật A Di Đà từ ngày thành Phật đến nay đã được mười kiếp.
Xá Lợi Phất! Lại đức Phật đó có vô lượng vô biên thinh văn đệ tử đều là bậc A La Hán, chẳng phải tính đếm mà biết được, hàng Bồ Tát cũng đông như thế. Xá Lợi Phất! Cõi nước của đức Phật đó trọn nên công đức trang nghiêm dường ấy.
Xá Lợi Phất! Những chúng sanh trong cõi Cực Lạc đều là bậc bất thối chuyển. Trong đó, có rất nhiều vị nhất sanh bổ xứ, số đó rất đông, chẳng phải tính đếm mà biết được, chỉ có thể dùng số vô lượng vô biên a tăng kỳ để nói thôi!
Xá Lợi Phất! Chúng sanh nào nghe những điều trên đây, nên phát nguyện, nguyện sanh nước đó. Vì sao? Vì được câu hội một chỗ với các bậc thượng thiện nhơn. Xá Lợi Phất! Chẳng có thể  dùng chút ít thiện căn phước đức nhân duyên mà được sanh về cõi đó.
Xá Lợi Phất! Nếu có thiện nam, tín nữ nghe nói đức Phật A Di Đà, trì niệm danh hiệu của đức Phật đó, hoặc một ngày, hoặc hai ngày, hoặc ba ngày, hoặc bốn  ngày, hoặc năm  ngày, hoặc sáu ngày, hoặc bảy ngày, một  lòng không tạp loạn, đến lúc lâm chung, đức Phật A Di Đà cùng hàng thánh chúng hiện thân trước người đó. Lúc chết, tâm thần không điên đảo, người đó liền được vãng sanh về cõi Cực Lạc của đức Phật A Di Đà.
Xá Lợi Phất! Nếu có chúng sanh nào, nghe những lời lợi ích trên đây, phải nên phát nguyện sanh về cõi nước Cực Lạc.
Xá Lợi Phất! Như ta hôm nay ngợi khen công đức lợi ích không thể nghĩ bàn của đức Phật A Di Đà. Phương đông, cũng có A Súc Bệ Phật, Tu Di Tướng Phật, Đại Tu Di Phật, Tu Di Quang Phật, Diệu Âm Phật, hằng hà sa số đức Phật như thế đều ở tại nước mình, hiện ra tướng lưỡi rộng dài trùm khắp cõi Tam Thiên Đại Thiên, nói lời thành thật rằng: “ Chúng sanh các ngươi phải nên kính tín và khen ngợi công đức không thể nghĩ bàn của kinh này, chư Phật thường hộ niệm”.
Xá Lợi Phất! Thế giới phương Nam, có Nhựt Nguyệt Đăng Phật, Danh Văn Quang Phật, Đại Diệm Kiên Phật, Tu Di Đăng Phật, Vô Lượng Tinh Tấn Phật, hằng hà sa số đức Phật như thế đều ở tại nước mình, hiện ra tướng lưỡi rộng dài trùm khắp cõi Tam Thiên Đại Thiên, nói lời thành thật rằng: “ Chúng sanh các ngươi phải nên kính tín và khen ngợi công đức không thể nghĩ bàn của kinh này, chư Phật thường hộ niệm”.
Xá Lợi Phất! Thế giới phương Tây, có Vô Lượng Thọ Phật, Vô Lượng Tướng Phật, Vô Lượng Tràng Phật, Đại Quang Phật, Đại Minh Phật, Bửu Tướng Phật,Tịnh Quang Phật, hằng hà sa số đức Phật như thế đều ở tại nước mình, hiện ra tướng lưỡi rộng dài trùm khắp cõi Tam Thiên Đại Thiên, nói lời thành thật rằng: “ Chúng sanh các ngươi phải nên kính tín và khen ngợi công đức không thể nghĩ bàn của kinh này, chư Phật thường hộ niệm”.
Xá Lợi Phất! Thế giới phương bắc, có Diệm Kiên Phật, Tối Thắng Âm Phật, Nan Trở Phật, Nhựt Sanh Phật, Võng Minh Phật,  hằng hà sa số đức Phật như thế đều ở tại nước mình, hiện ra tướng lưỡi rộng dài trùm khắp cõi Tam Thiên Đại Thiên, nói lời thành thật rằng: “Chúng sanh các ngươi phải nên kính tín và khen ngợi công đức không thể nghĩ bàn của kinh này, chư Phật thường hộ niệm”.
Xá Lợi Phất! Thế giới phương dưới, có Sư Tử Phật, Danh Văn Phật, Danh Quang Phật, Đạt Ma Phật, Pháp Tràng Phật, Trì Pháp Phật, hằng hà sa số đức Phật như thế đều ở tại nước mình, hiện ra tướng lưỡi rộng dài trùm khắp cõi Tam Thiên Đại Thiên, nói lời thành thật rằng: “Chúng sanh các ngươi phải nên kính tín và khen ngợi công đức không thể nghĩ bàn của kinh này, chư Phật thường hộ niệm”.
Xá Lợi Phất! Thế giới phương trên, có Phạm Âm Phật, Tú Vương Phật, Hương Thượng Phật, Hương Quang Phật, Đại Diệm Kiên Phật, Tạp Sắc Bửu Hoa Nghiêm Thân Phật, Ta La  Thọ Vương Phật, Bửu Hoa Đức Phật, Kiến Nhất Thiết Nghĩa Phật, Như Tu Di Sơn Phật, hằng hà sa số đức Phật như thế đều ở tại nước mình, hiện ra tướng lưỡi rộng dài trùm khắp cõi Tam Thiên Đại Thiên, nói lời thành thật rằng: “ Chúng sanh các ngươi phải nên kính tín và khen ngợi công đức không thể nghĩ bàn của kinh này, chư Phật thường hộ niệm”.
Xá Lợi Phật! Ý của ông nghĩ thế nào, vì sao chư Phật thường khen ngợi kinh này?
Xá Lợi Phất! Nếu có người nào nghe kinh này mà thọ trì và nghe danh hiệu của các đức Phật thời người ấy được chư Phật ủng hộ và được giác ngộ giải thoát. Xá Lợi Phất! Cho nên các ông đều phải tin nhận lời của ta và của các đức Phật nói.
Xá Lợi Phất! Nếu có người đã phát nguyện, đang phát nguyện, và sẽ phát nguyện sanh về cõi của đức Phật A Di Đà, thời những người ấy đều đặng không thối chuyển nơi Đạo Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.
Xá Lợi Phất! Thiện nam tín nữ nào có lòng tin, phải nên phát nguyện sanh về cõi kia.
Xá Lợi Phất! Như ta hôm nay, ngợi khen công đức không thể nghĩ bàn của chư Phật và chư Phật cũng ngợi khen công đức không thể nghĩ bàn của ta, như: “Đức Phật Thích Ca Mâu Ni làm được việc rất khó khăn, rất ít có ngay trong cõi Ta Bà đầy năm ác trược: Kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sanh trược, mạng trược, Ngài chứng được ngôi vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vì các chúng sanh, Ngài nói pháp này, tất cả thế gian đều khó tin.
Xá Lợi Phất! Phải biết rằng trong đời ác năm trược, thực hành việc khó này, Ta thành bậc vô thượng chánh giác. Thật khó thay! Vì tất cả thế gian, ta nói pháp khó tin này.
Đức Phật nói kinh này xong, Ngài  Xá Lợi Phất cùng các vị Tỳ Kheo, tất cả trong đời , Trời , Người, A Tu La vân vân, nghe lời của đức Phật dạy, đều vui mừng tin nhận, đảnh lễ và lui ra.
 
TỤNG BÁT NHÃ
MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA
TÂM KINH
Khi Ngài Quán Tự Tại Bồ Tát thực hành sâu xa Pháp Bát Nhã Ba La Mật Đa, Ngài soi thấy năm uẩn đều không, qua hết thảy khổ ách.
“Này Ông Xá Lợi Phất, sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc tức là không, không tức là sắc. Thọ, Tưởng, Hành, Thức cũng đều như thế”.
“Này Ông Xá Lợi Phất, “tướng không của mọi pháp” không sanh, không diệt, không dơ, không sạch, không thêm, không bớt, nên trong “chân không”, không có sắc, không có thọ, tưởng, hành, thức, không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, không có sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp, không có nhãn giới, cho đến không có ý thức giới, không có vô minh, cũng không có cái hết vô minh, cho đến không có già chết, cũng không có cái hết già chết, không có khổ, tập, diệt, đạo, không có trí huệ, cũng không có chứng đắc. Vì không có chỗ chứng đắc, nên Bồ Tát y theo Bát Nhã Ba La Mật Đa, tâm không ngăn ngại. Vì không ngăn ngại, nên không sợ hãi, xa hẳn điên đảo, mộng tưởng, đạt tới cứu cánh Niết Bàn. Chư Phật trong ba đời cũng y theo Bát Nhã Ba La Mật Đa, được đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa là Đại Thần Chú, là Đại Minh Chú, là Vô Thượng Chú, là Vô Đẳng Đẳng Chú, trừ được hết thảy khổ, chân thật không hư”.
Vì vậy, liền nói Chú Bát Nhã Ba La Mật Đa: “Yết đế, yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha”. (1 tiếng chuông)
 
CHÚ VÃNG SANH
Nam mô a di đa bà dạ, đa tha dà đa dạ, đa địa dạ tha, a di rị độ bà tì, a di rị đa tất đam bà tì, a di rị đa tì ca lan đế, a di rị đa tì ca lan đa, dà di nị dà dà na, chỉ đa ca lệ ta bà ha. (7 lần, 1 tiếng chuông )
CHÍ TÂM ĐẢNH LỄ
1. Nam mô An Dưỡng Quốc, Cực Lạc Giới Di Đà Hải Hội, Vô Lượng Quang Như Lai.
2. Nam mô An Dưỡng Quốc, Cực Lạc Giới Di Đà Hải Hội, Vô Biên Quang Như Lai.
3. Nam mô An Dưỡng Quốc, Cực Lạc Giới Di Đà Hải Hội, Vô Ngại Quang Như Lai.
4. Nam mô An Dưỡng Quốc, Cực Lạc Giới Di Đà Hải Hội, Vô Đối Quang Như Lai.
5. Nam mô An Dưỡng Quốc, Cực Lạc Giới Di Đà Hải Hội, Diệm Vương Quang Như Lai.
6. Nam mô An Dưỡng Quốc, Cực Lạc Giới Di Đà Hải Hội, Thanh Tịnh Quang Như Lai.
7. Nam mô An Dưỡng Quốc, Cực Lạc Giới Di Đà Hải Hội, Hoan Hỷ Quang Như Lai.
8. Nam mô An Dưỡng Quốc, Cực Lạc Giới Di Đà Hải Hội, Trí Huệ Quang Như Lai.
9. Nam mô An Dưỡng Quốc, Cực Lạc Giới Di Đà Hải Hội, Nan Tư Quang Như Lai.
10. Nam mô An Dưỡng Quốc, Cực Lạc Giới Di Đà Hải Hội, Bất Đoạn Quang Như Lai.
11. Nam mô An Dưỡng Quốc, Cực Lạc Giới Di Đà Hải Hội, Vô Xưng Quang Như Lai.
12. Nam mô An Dưỡng Quốc, Cực Lạc Giới Di Đà Hải Hội, Siêu Nhật Nguyệt Quang Như Lai.
 
SAÙM TAÂY PHÖÔNG
Ba đời mười phương Phật, A Di Đà bậc nhứt, chín phẩm độ chúng sinh, oai đức không cùng cực. Con nay vì Hương Linh, sám hối ba nghiệp tội, phàm được bao phước thiện, chí tâm nguyện hồi hướng, nguyện cùng người niệm Phật, vãng sinh nước Cực Lạc, thấy Phật ngộ pháp tánh, phát tâm Đại Bồ Đề, đoạn vô biên phiền não, tu vô lượng pháp môn, thệ nguyện độ chúng sinh, đều trọn thành Phật đạo.
 
TÁN THÁN PHẬT
A Di Đà Phật thân sắc vàng,
Tướng tốt rực rỡ, hào quang sáng ngời,
Mày trắng tỏa, Tu Di uyển chuyển,
Mắt trong ngần, bốn biển long lanh,
Ánh hào quang hóa vô số Phật,
Vô số Bồ Tát hiện ở trong,
Bốn mươi tám nguyện độ chúng sanh,
Chín phẩm sen vàng lên giải thoát,
Qui mạng lễ A Di Đà Phật,
Ở phương Tây thế giới an lành,
Con nay xin phát nguyện vãng sanh.
Cúi xin Đức Từ Bi nhiếp thọ.
 
CÔNG PHU NIỆM PHẬT
Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật!
Nam mô A Di Đà Phật (3 xâu chuổi)
 
Tụng bài sám Cuộc Hồng Trần
Vong hồn ơi, hỡi vong hồn,
Cuộc đời nay biển mai cồn tỉnh chưa?
Tỉnh rồi một giấc say sưa,
Hãy xin niệm Phật mà đưa hồn về,
Hồn về Cực Lạc nước kia,
Cho xa hang quỉ mà lìa kiếp ma,
Nhờ ơn Đức Phật Di Đà,
Phóng ra một ngọn chói lòa hào quang.
Trong khi tiếp dẫn rõ ràng,
Dắt hồn ra khỏi sáu đàng nghiệp nhơn.
Quán Âm Bồ Tát vui mừng,
Tay cầm nhành liễu, tay bưng kim đài,
Với cùng Thế Chí các ngài,
Cũng đều khuyến thỉnh lên ngai sen vàng.
Có bảo cái, có tràng phan,
Có mùi hương lạ, có đàn ngọc xây,
Có Trời các cõi truy tùy,
Có đờn, có trống, rước đi một đường.
Rước về đến cảnh Tây Phương,
Có ao Thất bảo, có hương ngũ phần,
Lưu ly có đất sáng ngần,
Ma ni có nước trong tần chảy quanh,
Thất trân có bảy lớp thành,
Bảy hàng cây báu, bảy vành lưới châu,
Có ngân các, có kim lầu,
Có chim nói pháp nhiệm mầu dễ nghe.
Nghe rồi tỏ đạo Bồ đề,
Bao nhiêu nghiệp chướng hồn mê dứt liền.
Đã sanh về chín phẩm sen,
Mấy tai cũng xẩy, mấy duyên cũng tròn.
Phật như thể mẹ tìm con,
Con mà gặp mẹ lại còn lo chi,
Lầu vàng đài các thiếu gì,
Ăn thì cơm ngọc, mặc thì áo châu,
Không ơn, không oán, không sầu,
Không già, không chết, có đâu luân hồi.
Tánh xưa nay đã tỏ rồi,
Gương xưa rày đã lau chùi trần ô,
Tu hành phải đợi kiếp mô,
Nguồn tình biển ái đã khô bao giờ,
Lựa là phải ngộ thiền cơ,
Mà đèn trí huệ dễ lờ đi đâu.
Mấy lời hộ niệm trước sau,
Nguyện cho thành Phật mau mau, nữa mà,
Phân thân ra khỏi Ta bà,
Từ bi tiếp độ những là chúng sanh./.
 
SÁM HỐI
Con xưa tạo các vọng nghiệp,
Đều do vô thỉ tham, sân, si,
Từ thân miệng ý phát sinh ra,
Nay đối trước Phật, con xin sám hối.
 
Chúng sanh không số lượng,
Thệ nguyện đều độ hết,
Phiền não không cùng tận,
Thề nguyện đều dứt sạch,
Pháp môn không kể xiết,
Thệ nguyện đều tu học,
Phật đạo không gì hơn,
Thệ nguyện trọn viên thành
Nam Mô Phổ Hiền Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. (3 lần)
 
CHỦ LỄ KHAI THỊ:
Ngày nay đã qua, mạng sống giảm dần,
Như cá cạn nước, nào có vui chi!
Đại chúng nên cần tinh tấn,
Như cứu lửa cháy đầu,
Chỉ niệm vô thường,
Cẩn thận chớ có buông lung.
Chư vong linh lắng nghe!
 
Chư Tôn Đức có dạy:
“Nhứt tâm niệm Phật, tâm bất loạn,
Nhứt tâm niệm Phật, tâm thanh tịnh,
Nhứt tâm niệm Phật, tâm giải thoát,
Niệm Phật nhứt tâm, tâm là Tịnh Độ”.
 
“Ái hà thiên xích lãng, khổ hải vạn trùng ba,
Dục thoát luân hồi khổ, tảo cấp niệm Di Đà”.
“Sông ái như ngàn móc xích,
Biển khổ như vạn sóng trùng
Muốn thoát khổ luân hồi,
Sớm mau niệm Di Đà”.
Nam mô Tây phương Cực lạc thế giới đại từ đại bi  A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật . (3 xu chuổi)
Nam mô đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát.
Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát.
Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát.
Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát.
 
CẦU NGUYỆN VÀ NIỆM PHẬT
1 – Chúng con xin nguyện: vì tất cả chúng sanh đã bị, đang bị và sắp bị thiên tai, chiến tranh tàn sát trong mười phương pháp giới, chưa biết tu hành – niệm Phật và lạy Phật, chúng con xin nguyện thay họ mà lạy Phật – sám hối. Xin nguyện cho tất cả chúng sanh này sớm được vãng sanh về Thế Giới Tây Phương Cực Lạc.
Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật!
Nam Mô A Di Đà Phật. (21 lần)
2 – Chúng con xin nguyện: vì tất cả chúng sanh đang thọ khổ ở cảnh giới địa ngục, ngạ quỷ,  súc sanh trong mười phương pháp giới, chưa biết niệm Phật và lạy Phật, chúng con xin nguyện thay họ mà lạy Phật – sám hối. Xin nguyện cho tất cả chúng sanh này mau thoát khỏi cảnh giới địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh sớm được vãng sanh về Thế Giới Tây Phương Cực Lạc.
Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật!
Nam Mô A Di Đà Phật. (21 lần)
3 – Chúng con xin nguyện: vì đại lịch kiếp số oán thân trái chủ và cửu huyền thất tổ (thân bằng quyến thuộc) từ vô thỉ kiếp cho đến kiếp hiện tại của chúng con chưa biết niệm Phật và lạy Phật, chúng con xin nguyện thay họ mà lạy Phật – sám hối. Xin nguyện cho tất cả chúng sanh này mau thoát khỏi cảnh giới địa ngục, sớm được vãng sanh về Thế Giới Tây Phương Cực Lạc.
Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật!
Nam Mô A Di Đà Phật. (21 lần)
4 – Chúng con xin nguyện: vì tất cả chúng sanh hữu tình và vô tình, chúng sanh hữu hình và vô hình trong mười phương pháp giới đang thọ khổ trong ba cõi sáu đường, chưa biết đến Phật Pháp, chúng con xin nguyện thay họ mà lạy Phật – sám hối. Xin nguyện cho tất cả chúng sanh này mau thoát khỏi cảnh giới địa ngục, sớm được vãng sanh về Thế Giới Tây Phương Cực Lạc.
Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật!
Nam Mô A Di Đà Phật. (21 lần)
5 – Chúng con xin nguyện: vì tất cả chúng sanh côn trùng và sâu bọ nhỏ bé trong mười phương pháp giới, đang phải mang thân trả nghiệp, chưa biết lúc nào mới thoát khỏi cảnh giới côn trùng, sâu bọ nhỏ bé. Chúng con xin nguyện thay họ mà lạy Phật – sám hối, cho những loài chúng sanh này được nương vào công đức và oai thần lực của các đức Như Lai, để khi bỏ thân liền sanh lên đất tịnh, biết niệm Phật tu hành. Xin nguyện cho tất cả chúng sanh này mau thoát khỏi cảnh giới côn trùng, sớm được vãng sanh về Thế Giới Tây Phương Cực Lạc.
Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật!
Nam Mô A Di Đà Phật. (21 lần)
 
CUỐI THỜI MỘT
Giờ này, xin tất cả quý vị hữu tình và vô hình có mặt trong pháp hội ngày hôm nay hãy buông xả vạn duyên, phá mê khai ngộ, thu lại thân tâm, tha thiết phát nguyện cầu xin Phật lực nhiếp trì tiếp dẫn vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc ngay bây giờ. Đây là cơ hội hy hữu rất khó gặp, như hoa Ưu Đàm Bát La mấy muôn ngàn năm mới nở một lần, vì vậy xin tất cả quý vị hãy trân trọng đón lấy cơ hội này, đừng để bỏ qua mà luống uổng, hối hận cả ngàn đời.
(Đại chúng đồng niệm 3 lần)
Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.
 
PHÁT NGUYỆN VÃNG SANH
(Đại chúng đồng phát nguyện)
Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật Thế Tôn thương xót, chứng minh.
Nay, con  tên . . ., pháp danh . . . rộng cùng tận hư không biến pháp giới quá -hiện - vị lai thập phương chúng sanh từ loài hữu tình cho đến vô tình, từ loài hữu hình cho đến vô hình xin đồng tâm phát nguyện: thân này là thân cuối, kiếp này là kiếp cuối, một đời này chúng con tha thiết được vãng sanh về cõi Thường Tịch Quang Tịnh Độ ở thế Giới Tây Phương Cực Lạc.
Cúi xin đức Từ Phụ Di Đà Thế Tôn! thương xót chúng con!
A Di Đà Thế Tôn! xin đừng bỏ chúng con!
A Di Đà Thế Tôn! xin sớm tiếp dẫn chúng con!
Giờ đây, toàn thể đạo tràng chúng con và khắp pháp giới chúng sanh từ loài hữu tình cho đến vô tình, từ loài hữu hình cho đến vô hình, có mặt tu trì trong pháp hội ngày hôm nay tha thiết cầu xin đức Từ Phụ Di Đà, Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Đại Thế Chí cùng chư Thánh Chúng từ bi thị hiện, phóng quang tiếp dẫn tất cả chư vị Thần Linh, hương linh, vong linh, súc sanh linh, côn trùng linh của những loài thai sinh, hóa sinh, noãn sinh, thấp sinh và tất cả hương linh, vong linh những loài mà chúng con chưa biết đến trong tận hư không, biến pháp giới quá – hiện – vị lai thập phương chúng sanh từ loài hữu hình cho đến vô hình có mặt trong pháp hội ngày hôm nay được hội đủ duyên lành, vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc ngay bây giờ.
Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật!
A Di Đà Phật (1 xâu chuổi)
 
HOÀI HÖÔÙNG
Cầu siêu công đức, hạnh nhiệm mầu, Thắng phước bao nhiêu con nguyện cầu, tất cả chúng sanh trong pháp giới, hướng về Phật Pháp tỏ đạo mầu. Nguyện sanh Tây phương cõi Lạc bang, cha mẹ, sen vàng chín phẩm sanh, hoa nở, thấy Phật, quả viên thành, các vị Bồ Tát bạn lành với ta. Nguyện đem công đức lành, đệ tử hướng tâm thành, cầu cho khắp chúng sanh, đều chứng thành Phật quả.
 
PHỤC NGUYỆN
Nam Mô A Di Đà Phật!
Xe tam thừa lộng lẫy, thuyền bát nhã thênh thang, sáu đường dốc ngược đèo ngang, ba cõi sông mê lặn hụp. Thảm nỗi oan khiên, lắm lúc hương linh không đủ phước vãng sanh.
Ngưỡng nguyện Bổn Sư Vô Lượng Thọ, Quan Âm Thế Chí Thánh Hiền Tăng, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát thùy từ phóng quang tiếp độ chư vong linh, hương linh . . . nay được an lành, nghe kinh niệm Phật, vượt qua bể khổ, thoát khỏi Ta Bà, nhất tâm niệm Phật vãng sanh Cực Lạc, sen vàng chín phẩm nở hoa, Pháp Thân A Di Đà phóng quang tiếp độ.
 
PHỔ NGUYỆN
Âm siêu dương thới, pháp giới chúng sanh, tình dữ vô tình, tề thành Phật đạo.
 
QUY Y TAM BẢO
- Tự quy y Phật, xin nguyện chúng sinh, thể theo đạo cả, phát lòng vô thượng (1 lạy).
- Tự quy y Pháp, xin nguyện chúng sinh, thấu rõ kinh tạng, trí huệ như biển (1 lạy).
- Tự quy y Tăng, xin nguyện chúng sinh, thống lý đại chúng, hết thảy không ngại (1 lạy).

BUỔI CHIỀU
THỜI THỨ HAI :
 
NIỆM HƯƠNG LỄ BÁI
(Thắp đèn, đốt trầm xong, toàn thể đứng ngay ngắn, chắp tay để ngang ngực mật niệm)
TỊNH PHÁP GIỚI CHƠN NGÔN
Úm lam tóa xa (3 lần)
TỊNH TAM NGHIỆP CHƠN NGÔN
Úm ta phạ bà phạ, truật đà, ta phạ, đạt ma ta phạ, bà phạ truật độ hám (3 lần).
(Vị chủ lễ  thắp 3 cây hương,quỳ ngay thẳng, cầm hương ngang trán niệm lớn bài cúng hương).
 
CÚNG HƯƠNG TÁN PHẬT
Nguyện đem lòng thành kính,
Gởi theo đám mây hương,
Phưởng phất khắp mười phương,
Cúng dường ngôi Tam Bảo,
Thề trọn đời giữ đạo,
Theo tự tánh làm lành,
Cùng pháp giới chúng sanh,
Cầu Phật từ gia hộ,
Tâm Bồ đề kiên cố,
Xa bể khổ nguồn mê,
Chóng quay về bờ Giác./.
 
KỲ NGUYỆN
Hôm nay ngày . . . tháng . . . năm . . .; tại . . . đệ tử chúng con thiết lập đàn tràng siêu độ vong linh cô hồn. Chúng con phụng thỉnh Mười Phương Chư Phật, Chư Đại Bồ Tát, Chư Hiền Thánh Tăng, phụng thỉnh Tà Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, phụng thỉnh Tây Phương Giáo Chủ Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật, Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Diện Nhiên Vương Bồ Tát, Kim Cang Bồ Tát, Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát.
Phụng thỉnh Hoàng Thiên Đế Thích, Thái Thượng Lão Quân, Tứ Đại Thiên Vương, Ngũ Phương Ngũ Thổ, Đất Đai Nhơn Trạch – Long Thần Thổ Địa, Thần Hoàng Bổn Cảnh, Chư Vị Sơn Thần, Ngũ Vị Long Vương, Chư Vị Thủy Thần, Thủy Quan Hà Bá, Đạo Lộ Quan Thần, Chư Vị Hỷ Thần và các Vị Thần cai quản những chư vị hương linh vô hình từ mọi hang cùng ngõ ngách, ao, hồ, sông, biển, ấp, xã, huyện, tỉnh, trung ương cùng chư vị cai quản những chúng sanh vô hình trong toàn thể thế giới Ta Bà cho đến những chư vị cai quản những vong linh ở tận hư không, biến pháp giới trong mười phương chấn tích quang lâm phóng ngọc hào quang chứng giám, tiếp độ chư vong linh, hương linh lai đáo đàn tràng thính pháp văn kinh, nhất tâm niệm Phật trực vãng Tây Phương Cực Lạc.
 
TÁN THÁN PHẬT
(Đứng dậy, cắm hương lên lư rồi vị chủ lễ chắp tay đứng thẳng và niệm):
Đấng Pháp Vương vô thượng, ba cõi chẳng ai bằng, thầy dạy khắp trời người, cha lành chung bốn loại, quy y tròn một niệm, dứt sạch nghiệp ba kỳ, xưng dương cùng tán thán, ức kiếp cũng không cùng./.
 
QUÁN TƯỞNG
Phật, chúng sinh tánh thường rỗng lặng, đạo cảm thông không thể nghĩ bàn, lưới đế châu ví đạo tràng, mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời, trước bảo tọa thân con ảnh hiện, cúi đầu xin thệ nguyện quy y.
 
ĐẢNH LỄ
(Vị chủ lễ xá 3 xá rồi niệm lớn)
Nam mô tận hư không biến pháp giới quá, hiện, vị lai chư Phật, Tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng  thường  trú Tam Bảo. (đồng lạy 1 lạy)
Nam mô Tà Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát. (đồng lạy 1 lạy)
Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. (đồng lạy 1 lạy)
 
TÁN HƯƠNG CÚNG PHẬT
Lư hương vừa ngún hương trầm,
Khói xông ngào ngạt muôn ngàn cõi xa,
Lòng con kính ngưỡng thiết tha,
Ngưỡng mong chư Phật thương mà chứng minh.
Nam mô hương cúng dường Bồ Tát ma ha tát. (3 lần, 1 tiếng chuông)
 
TRÌ NIỆM CHÚ ĐẠI BI
Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát
(3 lần).
Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni: Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam mô a rị da, bà lô yết đế, thước bát ra da, bồ đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da. Án tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát tỏa. Nam mô tất kiết lật đỏa, y mông a rị da, bà lô kiết đế, thất Phật ra lăng đà bà. Nam mô na ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu du hằng, a thệ dựng tát bà tát đa, na ma bà già, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. Án a  bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô kiết mông, độ lô độ lô, phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê y hê, thất na thất na a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt sa phạt sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ đề dạ, bồ đề dạ, bồ đà dạ, bồ đà dạ, di đế rị dạ, na ra cẩn trì địa rị sắc ni na, ba dạ ma na ta bà ha. Tất đà dạ ta bà ha. Ma ha tất đà dạ ta bà ha. Tất đà du nghệ thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ca cẩn trì, ta bà ha. Ma ra na ra ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê gia, ta bà ha. Ta bà ma ha, a tất đà dạ, ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lị thắng yết ra dạ, ta bà ha.
Nam mô hắc ra đát na, đa ra dạ da. Nam mô a rị gia bà lô yết đế, thước bàng ra dạ, ta bà ha. Án tất điện đô mạn đa ra, bạt đà dạ, ta bà ha (3 lần).
 
KỆ TRIỆU THỈNH CÔ HỒN
Xin Bồ Tát Minh Dương Địa Tạng
Dẫn linh hồn sáu ngã chúng sanh
Mười phương chúng đẳng oan hồn
Dắt dìu tới dự chứng minh pháp đàn
Nước Cam Lồ rưới hai hàng nam nữ
Trai soạn bày hưởng thụ tùy tâm
Quán Âm Đại Sĩ giáng lâm
Đưa hồn ra khỏi lầm than luân hồi
Nhờ Cam Lồ Quán Âm Bồ Tát
Tẩy uế hồn hết nghiệp u mê
Nay chúng con vâng làm pháp hội
Mở lòng từ cứu độ chúng sanh
Nhờ Phật lực từ bi thị hiện
Giúp đạo tràng siêu độ vong linh
Vong linh ơi hỡi vong linh!
Hãy mau thức tỉnh mà về dự tu
Đừng luyến tiếc cõi âm mù mịt
Có chi đâu ngày tháng lầm than
Não nề những nỗi chiều tàn
Ngàn lang nhuộm bạc lá khô rụng vàng
Đường Bạch Dương bóng chiều man mác
Nhìn đường lê lác đác mưa sa
Lòng nào mà chẳng xót xa
Cõi dương còn thế huống là cõi âm
Trong trường dạ tối tăm mù mịt
Có khôn thiêng phảng phất về tây
Thương thay đẳng đẳng vong linh
Hồn đơn phách chiếc lênh đênh quê người
Không hương khói không nơi nương tựa
Phải lánh ẩn ven bờ dọc bụi
Hoặc là nương ngọn suối chân mây
Hoặc là cầu nọ quán này bơ vơ
Hoặc là dìm mình nơi ao, hồ, sông, biển
Hoặc nương đầu chợ cuối sông
Hoặc là trong quãng đồng không
Hoặc là gò đống hoặc vùng lau tre
Sống phải chịu nhiều điều thảm thiết
Hồn mồ côi lần bước truân chuyên
Xót xa đói khổ cơ hàn
Càng ngày càng rét càng đêm càng sầu
Bụng đã đói, da còn rét lạnh
Biết phải còn nương cậy vào ai
Dãi dầu biết mấy trăm năm
Khóc than với đất ăn nằm trong sương
Nghe gà gáy tìm đường lánh ẩn
Lặn mặt trời lẫn thẫn tìm ra
Nay Phật Tử cầu cho giải thoát
Nước Tịnh Bình sái hạt Dương Chi
Ngưỡng nhờ Đức Phật từ bi
Giải oan tế độ hồn về Tây Phương
Thỉnh linh hồn mười phương pháp giới
Gồm: thai sinh – noãn – hóa – thấp sinh
Nào đẳng đẳng hồn nhi tấm bé
Đã tử vong vì nạn phá thai
Nào những hồn chết nơi chiến trận
Đã tử vong vì nạn chiến tranh
Nào những hồn nằm đường thảm khóc
Đã tử vong vì nạn giao thông
Nào những hồn liều mình tự tử
Đã tử vong vì thiếu nghĩ suy
Nào những hồn chết nơi tù ngục
Đã tử vong vì mọi lý do
Nào những hồn thành thiêu lửa đốt
Đã tử vong còn tuổi dương gian
Nào những hồn hồng nhan bạc số
Đã tử vong vì nạn bức dâm
Nào những hồn chết vì nạn đói
Đã tử vong vì cảnh cơ hàn
Nào những hồn lênh đênh sông biển
Đã tử vong vì nạn nước trôi
Nào những hồn chết nơi rừng núi
Đã tử vong vì gặp thú hung
Nào những hồn liều mình trộm cướp
Đã tử vong vì tội gian tham
Nào những hồn đồng bào tử nạn
Đã tử vong vì mọi lý do
Nào những hồn còn đang mê muội
Đã tử vong vì bởi thuốc ma
Nào những hồn còn nơi bệnh xá
Đã tử vong vì mọi lý do
Nào những hồn còn mê tửu sắc
Đã tử vong còn tuổi  dương gian
Nào những hồn chết vì nước lũ
Đã tử vong vì bị thiên tai
Nào những hồn chết vì tai nạn
Đã tử vong vì mọi lý do
Nào những hồn còn thân ngạ quỷ
Cũng hãy mau quy tập về đây
Nào những hồn súc sanh các loại
Đã tử vong vì mọi lý do
Nào những hồn côn trùng nhỏ bé
Đã tử vong vì mọi lý do
Nào những hồn còn nơi địa ngục
Hãy nương theo Địa Tạng Minh Vương
Xin Ngài tiếp dẫn đến ngay Đàn Tràng
Nào những hồn chúng tôi chưa biết
Danh tánh xưng thuộc loại tên gì
Xin các hồn hãy nghe thật rõ
Hãy nương diệu dụng chơn ngôn
Thoát ra cảnh khổ mà về dự tu
Nhờ Phật lực oai linh tế độ
Phóng hào quang tiếp dẫn Tây Phương
Khắp trong pháp giới chúng sanh
Não phiền trút sạch, oán thù rửa xong
Trên chư Phật thần thông quảng đại
Chuyển pháp luân tam giới thập phương
Dưới nhờ Địa Tạng Minh Vương
Ngọc linh gương chiếu dẫn đường siêu sinh
Nhờ pháp Phật uy linh dũng mãnh
Khuya giấc mơ thức tỉnh chiêm bao
Tới đây quy Phật mà cầu vãng sanh
Kiếp phù sinh như hình ảo ảnh
Có chữ rằng vạn cảnh giai không
Ai ơi lấy Phật nằm lòng!
Phải cầu siêu thoát khỏi trong luân hồi
Đàn tam thời vâng lời Phật dạy
Của cho chi bát cháo, nén hương
Gọi là một chút tư lương
Giúp cho ấm dạ yên lòng siêu sinh
Nhờ Hộ Pháp từ bi sắp đặt
Cho vong linh đều được ấm no
Đến đây để dự pháp đàn
Dưới đây ngồi lại cho mà trang nghiêm
Phải tịnh tâm chớ nên phiền muộn
Dốc lòng thành phát nguyện vãng sanh
Nhờ đức Phật từ bi thị hiện
Đưa hồn về đến cõi Lạc Bang
Từ đây thoát khỏi luân hồi
Nguyện cầu giáo chủ Tây Phương
Cùng chư Thánh Chúng xót thương tiếp hồn.
Nam Mô Siêu Lạc Độ Bồ Tát Ma Ha Tát.(3 lần)
 
Chủ lễ đọc
Tây Phương Cực Lạc Hữu Liên Khai,
Linh giả tùng tư quy khứ lai,
Nhứt niệm hoa khai thân kiến Phật,
Vĩnh vô bát nạn cập tam đồ,
Quang minh xứ xứ u minh thất,
Ảnh hóa phân thân tọa đạo tràng,
Nguyện độ chư vong linh quy Phật quốc,
Cửu liên đài thượng vãng Tây Phương.
Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.
Dịch
Tây Phương Cực Lạc hoa sen nở
Hương linh cũng từ đó đi về,
Một niệm hoa nở thân thấy Phật,
Lìa khỏi tám nạn và ba đường,
Hào quang tỏa sáng u minh mất,
Hóa thân chư Phật ngồi đạo tràng,
Nguyện độ hương linh về cõi Phật,
Đài sen chín phẩm đến Tây Phương.
 
(ra bàn linh cúng thí thực)
 
TỤNG NGHI THỨC
 MÔNG SƠN THÍ THỰC
Nam Mô Diệm Nhiên Vương Bồ Tát. (3 lần)
Lửa đói đốt thành sắt chảy,
Cô Hồn đói khát than van,
Muốn sanh về chốn Lạc Bang,
Hoa Nghiêm phúng tụng vài hàng như sau:
“Nếu muốn biết rõ, ba đời chư Phật,
quán pháp giới tánh, đều do tâm tạo”.
CHÚ PHÁ ĐỊA NGỤC
Án dà ra đế da ta bà ha. (3 lần)
CHÚ THỈNH CÔ HỒN
Nam mô bộ bộ đế rị dà rị đa rị đát đa nga đa da. (3 lần)
CHÚ GIẢI OAN KIẾT
Án tam đà ra dà đà ta bà ha. (3 lần)
Nam Mô Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. (3 lần)
Nam Mô Thường Trụ Thập Phương Phật
Nam Mô Thường Trụ Thập Phương Pháp
Nam Mô Thường Trụ Thập Phương Tăng
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát
Nam Mô Minh Vương Cứu Khổ Địa Tạng Vương Bồ Tát
Nam Mô Khải Giáo A Nan Đà Tôn Giả. (3 lần)
 
Quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng.
Quy y Phật, đấng phước trí vẹn toàn,
Quy y Pháp, đạo thoát ly tham dục,
Quy y Tăng, bậc tu hành cao tột.
 
Quy y Phật rồi, quy y Pháp rồi, quy y Tăng rồi. (3 lần)
Phật Tử vốn tạo các vọng nghiệp,
Đều do vô thỉ tham, sân, si,
Từ thân miệng ý phát sinh ra,
Phật Tử thảy đều xin sám hối.
 
Hữu Tình vốn tạo các vọng nghiệp,
Đều do vô thỉ tham, sân, si,
Từ thân miệng ý phát sinh ra,
Hữu Tình thảy đều xin sám hối.
 
Cô Hồn vốn tạo các vọng nghiệp,
Đều do vô thỉ tham, sân, si,
Từ thân miệng ý phát sinh ra,
Cô Hồn thảy đều xin sám hối.
 
Chúng sanh không số lượng,
Thệ nguyện đều độ hết,
Phiền não không cùng tận,
Thề nguyện đều dứt sạch,
Pháp môn không kể xiết,
Thệ nguyện đều tu học,
Phật đạo không gì hơn,
Thệ nguyện trọn viên thành. (3 lần)
 
Tự tánh chúng sanh, thệ nguyện độ
Tự tánh phiền não, thệ nguyện đoạn
Tự tánh pháp môn, thệ nguyện học
Tự tánh Phật đạo, thệ nguyện thành. (3 lần)
CHÚ DIỆT ĐỊNH NGHIỆP
Án bát ra mạt lân đà nảnh ta bà ha. (3 lần)
CHÚ DIỆT NGHIỆP CHƯỚNG
Án a lổ lặc kế ta bà ha. (3 lần)
CHÚ KHAI YẾT HẦU
Án bộ bộ đế rị dà rị đa rị đát đa nga đa da.
(3 lần)
CHÚ TAM MUỘI DA GIỚI
Án tam muội da tát đỏa phạm. (3 lần)
CHÚ BIẾN THỰC
Nam mô tát phạ đát tha nga đa phạ lồ chỉ đế, án tam bạt ra, tam bạt ra hồng. (7 lần)
CHÚ BIẾN THỦY
Nam mô tô rô bà da, đát tha nga đa da, đát điệt tha, án tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra
tô rô ta bà ha. (7 lần)
CHÚ CAM LỒ THỦY
Án noan noan noan noan noan. (3 lần)
CHÚ NHŨ HẢI
Nam mô tam mãn đa mẫu đà nẫm án noan. (3 lần)
Nam mô Đa Bảo Như Lai.
Nam mô Bảo Thắng Như Lai.
Nam mô Diệu Sắc Thân Như Lai.
Nam mô Quảng Bác Thân Như Lai.
Nam mô Ly Bồ Úy Như Lai.
Nam mô Cam Lộ Vương Như Lai.
Nam mô A Di Đà Như Lai. (3 lần)
 
Oai linh thần chú phi thường, thực phẩm biến thành Tịnh Pháp Thực, cúng thí vô số chúng Phật Tử, cầu cho no ấm hết xan tham, thoát khỏi U Minh về cõi Tịnh, quy y Tam Bảo rõ Đạo Mầu, rốt ráo trọn nên bậc Vô Thượng, công đức không lường ở vị lai, tất cả Phật Tử Đồng Pháp Thực.
Oai linh thần chú phi thường, Thế Pháp biến thành Pháp Thí Thực, cúng thí vô số chúng Hữu Tình, cầu cho no ấm hết xan tham, thoát khỏi U Minh về cõi Tịnh, quy y Tam Bảo rõ Đạo Mầu, rốt ráo trọn nên bậc Vô Thượng, công đức không lường ở vị lai, tất cả Hữu Tình Đồng Pháp Thực.
Oai linh thần chú phi thường, nước mát biến thành nước cam lồ, cúng thí vô số chúng Cô Hồn, cầu cho no ấm hết xan tham, thoát khỏi U Minh về cõi Tịnh, quy y Tam Bảo rõ Đạo mầu, rốt ráo trọn nên bậc Vô Thượng, công đức không lường ở vị lai, tất cả Cô Hồn Đồng Pháp Thực.
Tất cả chúng Phật Tử, tôi nay nguyện cúng dường, cơm nầy biến khắp mười phương, các hàng Phật Tử, miên trường ấm no. Nguyện đem công đức nầy, hướng về khắp tất cả, tôi và các Phật Tử đều trọn thành Phật Đạo.
Tất cả chúng Hữu Tình, tôi nay nguyện cúng dường, cơm nầy biến khắp mười phương, Hữu Tình các loại miên trường ấm no. Nguyện đem công đức nầy, hướng về khắp tất cả, tôi và các Hữu Tình đều trọn thành Phật Đạo.
Tất cả chúng Cô Hồn, tôi nay nguyện cúng dường, cơm nầy biến khắp mười phương, Cô Hồn các loại miên trường ấm no. Nguyện đem công đức nầy, hướng về khắp tất cả, tôi và các Cô Hồn đều trọn thành Phật Đạo.
 
CHÚ THÍ THỰC VÔ GIÁ
Án mục lực lăng ta bà ha. (7 lần)
CHÚ PHỔ CÚNG DƯỜNG
Án nga nga nẳng tam bà, phạ phiệt nhựt ra hồng. (7 lần)
Đại từ đại bi thương chúng sinh,
Đại hỷ đại xả cứu muôn loài,
Tướng tốt chói sáng tự trang nghiêm,
Đệ tử chí tâm quy mạng lễ.
Nam mô Như Lai Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn.
Nam mô Đa Bảo Như Lai.
Nam mô Bảo Thắng Như Lai.
Nam mô Diệu Sắc Thân Như Lai.
Nam mô Quảng Bác Thân Như Lai.
Nam mô Ly Bồ Úy Như Lai.
Nam mô Cam Lộ Vương Như Lai.
Nam mô A Di Đà Như Lai.
Nam mô Thập Phương Thường Trú Tam Bảo
(3 lần).
 
I – KHAI THỊ:
ĐÂY LÀ LỜI KHAI THỊ
CỦA ĐẠI SƯ ẤN QUANG.
Nầy chư hương linh lắng nghe! Bất luận là người tu tại gia hay xuất gia, cần phải nên trên kính, dưới hòa. Nhẫn nhục điều mà người khác khó nhẫn được, làm những việc mà người khác khó làm được. Thay người những việc cực nhọc, dành toàn cho người là việc tốt đẹp. Khi tĩnh tọa, thường nghĩ đến điều lỗi của mình, lúc nhàn đàm, đừng bàn đến điều sai trái của người. Lúc đi đứng nằm ngồi ăn mặc, từ sáng đến tối, từ tối đến sáng, chỉ niệm Phật hiệu không để gián đoạn, hoặc niệm nho nhỏ, hoặc niệm thầm. Ngoài việc niệm Phật, đừng dấy khởi một niệm nào khác. Nếu khởi vọng niệm, phải tức thời bỏ ngay.
Thường có lòng hổ thẹn và tâm sám hối. Nếu đã tu trì, phải tự hiểu là công phu của ta hãy còn nông cạn, chẳng nên tự kiêu căng, khoa trương. Chỉ nên chăm sóc việc nhà mình, đừng nên dính vào việc nhà người. Chỉ nên nhìn hình ảnh tốt đẹp, đừng nên để mắt tới những hình ảnh xấu xa, bại hoại. Hãy coi mọi người như Bồ Tát, mà ta chỉ là kẻ phàm phu
Nếu quả có thể tu hành được như vậy thì nhất định được vãng sanh về Thế Giới Tây Phương Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật!
 
II – KHAI THỊ:
Chư địa chủ và tất cả chư quỹ thần chúng lắng nghe!
Phật nói: “Nhứt thiết chúng sanh bổn lai thành Phật. Chỉ vì vọng tưởng, chấp trước mà không được chứng đắc”. Chúng ta ngày nay gặp được chánh pháp nên chí thành quy y Tam Bảo, tuân theo giáo giới của Phật, sám trừ nghiệp tội, nổ lực tu hành. Nếu như tùy thuận, tuân theo Tham, Sân Phiền Não, tạo ác quấy phá, thật là đáng tiếc. Đối với những người suy yếu của nhân gian, cần phải từ bi hộ niệm, chớ nên quấy nhiễu, khiến họ không an. Nên nhớ, nếu như chúng sanh không có Phật Pháp, biển nghiệp mênh mông, không thể thoát ly, thiện – ác báo ứng như hình với bóng. Luân hồi đều do nghiệp lực dẫn dắt. Hôm nay, chư vị  tuy đọa ác đạo, vẫn có thể nắm bắt cơ duyên, nghe Kinh, niệm Phật, đoạn ác – tu thiện, tích công lũy đức, lấy tâm yêu thương, chân thành hóa giải vô lượng oán thù, hộ trì chánh pháp, nhất tâm cầu sanh A Di Đà Tịnh Độ. Đây là nhân duyên trăm ngàn muôn kiếp khó gặp được, duy nguyện nhân giả luôn hiểu biết điều này để y giáo phụng hành.
 
III – KHAI THỊ:
Chư oan gia trái chủ lắng nghe!
Tôi tên . . . kính thưa oan gia trái chủ từ lũy kiếp!
Mười Phương Chư Phật, A Di Đà đệ nhất, cửu phẩm độ sanh, oai đức vô cùng. Nguyện cùng quy y, sám hối tội chướng. Phàm được bao nhiêu phước thiện, chí tâm hồi hướng. Nguyện cùng niệm Phật, cảm ứng tùy hiện. Kiến văn tinh tấn, đồng sanh Cực Lạc. Kiến Phật ngộ đạo, chuyển ác thành thiện. Chuyển mê thành ngộ, chuyển oán thành thân, cùng làm pháp lữ để cùng nhau chuyển biển nghiệp thành liên trì. Như Phật độ sanh, duy nguyện ngã lũy kiếp oan gia trái chủ, nghe pháp mầu nay tín thọ phụng hành. ( lời dạy của hòa thượng thượng Tịnh hạ Không )
 
IV – KHAI THỊ:
LỜI DẠY CÁCH GIẢI TRỪ OÁN THÙ CỦA OAN GIA TRÁI CHỦ
Kính thưa chư oan gia trái chủ!
Tôi tên . . . cùng toàn thể tứ chúng đồng tu tại đạo tràng này, những oan gia trái chủ trên mình của chúng tôi và tất cả quý vị hữu hình cũng như vô hình có mặt trong pháp hội ngày hôm nay, xin quý vị hãy nghe rõ, từ vô thỉ kiếp đến nay, vì chúng tôi bị mê hoặc trong thế giới Ta Bà, trong nhiều kiếp luân hồi, trong lúc vô ý đã làm tổn hại đến quý vị, khiến cho quý vị phải thọ vô lượng tội nghiệp trong lục đạo luân hồi, hứng chịu biết bao đau khổ, tăng thêm biết bao phiền não. Chúng tôi thường cảm thấy tội chướng sâu nặng hối hận vô cùng. Tất cả đều do chúng sanh mê hoặc, vô tri tạo nên. Đời này, nhờ nguyện lực từ bi gia hộ của Phật, chúng tôi được kết pháp duyên với Phật, chúng tôi không quên quý vị, thành khẩn hy vọng quý vị cùng nhau học Phật, niệm Phật tu hành, tranh thủ sớm ngày tu thành chánh quả. Đồng thời, hy vọng quý vị tha thứ cho chúng tôi, đừng trả thù chúng tôi. Nếu quý vị nhất định muốn báo thù chúng tôi, chúng tôi cũng không có cách nào lẫn tránh, vì nhân đó là do chúng tôi tạo ra, nên cũng phải chấp nhận quả báo. Nhưng nếu như vậy đối với quý vị cũng chẳng có ích lợi gì, chỉ khiến cho quý vị cảm thấy khoái lạc nhất thời, Nhưng đến cùng quý vị không giải quyết được vấn đề căn bản, vì quý vị không những không tránh được sanh tử, cùng thoát ra khỏi lục đạo luân hồi. Chúng tôi nhận thấy, cách này vừa tổn người, lại không ích lợi gì cho chính mình, đối với hai bên chúng ta đều không tốt lành. Vì vậy, chúng tôi thành khẩn hy vọng quý vị cùng chúng tôi học Phật, niệm Phật hiệu A Di Đà. Xin ghi nhớ chỉ cần quý vị thâu lại thân tâm, niệm thánh hiệu A Di Đà, một niệm tương ứng hoành siêu tam giới. Siêu thoát tam giới tức được đắc đạo. Chỉ cần tinh tấn tu hành sẽ được thành Phật. Chỉ cần thâu lại thân tâm, niệm thánh hiệu A Di Đà, một niệm tương ứng phước thọ tăng trưởng, tiêu tai diệt chướng. Chỉ cần thâu lại thân tâm, niệm thánh hiệu A Di Đà, một niệm tương ứng tu gì được nấy, nhưng chúng tôi hy vọng quý vị đừng tu nhân thiên quả báo. Cố gắng tu tập, phát Bồ Đề Tâm, nhất tâm chuyên niệm A Di Đà thánh hiệu. Chỉ cần tu hành đúng pháp, tất nhiên đắc đạo tu thành chánh quả.
Còn duyên đối với tất cả quý vị hữu hình cũng như vô hình có mặt trong pháp hội ngày hôm nay, mà không phải là oan gia trái chủ của mỗi Phật Tử trong Đạo Tràng của chúng tôi, chúng tôi cũng xin thay mặt tất cả những oan gia trái chủ của quý vị (những chúng sanh vì do vô minh đã lỡ giết hại quý vị) mà sám hối với tất cả quý vị, mong quý vị hãy từ bi hỷ xả, bỏ qua tất cả lỗi lầm của những chúng sanh đó. Xin tất cả quý vị hãy suy xét, nếu xét kỷ ra tất cả chúng tôi có mặt trong pháp hội ngày hôm nay và tất cả quý vị, sở dĩ chúng ta còn ở lại trong lục đạo luân hồi đầy đau khổ này, cũng chỉ vì chúng ta lấy giả làm chân, lấy khổ làm vui, cứ oan oan tương báo, vay nợ rồi lại trả nợ, vay oán  rồi lại bị trả oán, cứ như thế, đời đời cũng như thế. Vì thế mà tất cả chúng ta bị trôi lăn trong lục đạo đầy đau khổ nầy. Chư Phật cũng cùng thời với chúng ta, mà nay tất cả quý Ngài đã thành Phật, còn xét lại chúng ta cứ mãi tranh giành, vay nghiệp rồi phải trả nghiệp. Thật là đáng thương! Nay, nhờ ánh sáng từ bi của Phật, Ngài đã hết lòng chỉ dạy: chỉ cần chúng ta buôn xả vạn duyên, quyết chí niệm Phật, tha thiết phát nguyện trong mười niệm nhất tâm thì ngay lập tức tiếp dẫn chúng ta về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Vì vậy mà toàn thể đạo tràng của chúng tôi tha thiết cầu mong quý vị hãy vì mình và vì Pháp giới chúng sanh và vì đại nguyện vãng sanh thành Phật mà buông xả vạn duyên để cho thân tâm được nhẹ nhàng, mong nhờ Phật lực nhiếp trì tiếp dẫn mà được vãng sanh ngày hôm nay. Chỉ có như thế, quý vị mới ra khỏi lục đạo luân hồi, được về với Phật, đời đời an vui, vĩnh viễn không còn phải chịu khổ đau nữa.
CHỦ LỄ NGUYỆN:
CẦU NGUYỆN VÀ NIỆM PHẬT
1 – Chúng con xin nguyện: vì tất cả chúng sanh đã bị, đang bị và sắp bị thiên tai, chiến tranh tàn sát trong mười phương pháp giới, chưa biết tu hành – niệm Phật và lạy Phật, chúng con xin nguyện thay họ mà lạy Phật – sám hối. Xin nguyện cho tất cả chúng sanh này sớm được vãng sanh về Thế Giới Tây Phương Cực Lạc.
Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật!
Nam Mô A Di Đà Phật. (21 lần)
2 – Chúng con xin nguyện: vì tất cả chúng sanh đang thọ khổ ở cảnh giới địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh trong mười phương pháp giới, chưa biết niệm Phật và lạy Phật, chúng con xin nguyện thay họ mà lạy Phật – sám hối. Xin nguyện cho tất cả chúng sanh này mau thoát khỏi cảnh giới địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh sớm được vãng sanh về Thế Giới Tây Phương Cực Lạc.
Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật!
Nam Mô A Di Đà Phật. (21 lần)
3 – Chúng con xin nguyện: vì đại lịch kiếp số oán thân trái chủ và cửu huyền thất tổ (thân bằng quyến thuộc) từ vô thỉ kiếp cho đến kiếp hiện tại của chúng con chưa biết niệm Phật và lạy Phật, chúng con xin nguyện thay họ mà lạy Phật – sám hối. Xin nguyện cho tất cả chúng sanh này mau thoát khỏi cảnh giới địa ngục, sớm được vãng sanh về Thế Giới Tây Phương Cực Lạc.
Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật!
Nam Mô A Di Đà Phật. (21 lần)
4 – Chúng con xin nguyện: vì tất cả chúng sanh hữu tình và vô tình, chúng sanh hữu hình và vô hình trong mười phương pháp giới đang thọ khổ trong ba cõi sáu đường, chưa biết đến Phật Pháp, chúng con xin nguyện thay họ mà lạy Phật – sám hối. Xin nguyện cho tất cả chúng sanh này mau thoát khỏi cảnh giới địa ngục, sớm được vãng sanh về Thế Giới Tây Phương Cực Lạc.
Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật!
Nam Mô A Di Đà Phật. (21 lần)
5 – Chúng con xin nguyện: vì tất cả chúng sanh côn trùng và sâu bọ nhỏ bé trong mười phương pháp giới, đang phải mang thân trả nghiệp, chưa biết lúc nào mới thoát khỏi cảnh giới côn trùng, sâu bọ nhỏ bé. Chúng con xin nguyện thay họ mà lạy Phật – sám hối, cho những loài chúng sanh này được nương vào công đức và oai thần lực của các đức Như Lai, để khi bỏ thân liền sanh lên đất tịnh, biết niệm Phật tu hành. Xin nguyện cho tất cả chúng sanh này mau thoát khỏi cảnh giới côn trùng, sớm được vãng sanh về Thế Giới Tây Phương Cực Lạc.
Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật!
Nam Mô A Di Đà Phật. (21 lần)
 
QUY Y TAM BẢO
CHO OAN GIA TRÁI CHỦ
        Tôi: . . . pháp danh . . ., xin tất cả quý vị oan gia trái chủ trên thân tôi cùng tất cả quý vị hữu hình cũng như vô hình trong mười phương pháp giới đã về dự pháp hội ngày hôm nay, quý vị hãy nghe rõ, quý vị không nghe Tam Bảo, không hiểu quy y, cho nên thọ khổ luân hồi. Nay, tôi truyền thọ quy y Tam Bảo, quý vị phải lắng nghe, tôi niệm một lần, quý vị hãy theo tôi niệm một lần:
 
QUY Y LINH VÀ SÁM HỐI
Hương linh quy y Phật,
Hương linh quy y Pháp,
Hương linh quy y Tăng (3 lần)
 
Hương linh quy y Phật,
Đấng phước trí vẹn toàn.
Hương linh quy y Pháp,
Đạo thoát ly tham dục.
Hương linh quy y Tăng,
Bậc tu hành cao tột. (3 lần)
 
Hương linh quy y Phật, nguyện đời đời kiếp kiếp, không quy y thiên, thần, quỷ vật.
Hương linh quy y Pháp, nguyện đời đời kiếp kiếp, không quy y ngoại đạo tà giáo.
Hương linh quy y Tăng, nguyện đời đời kiếp kiếp, không quy y tổn hữu ác đảng. (3 lần)
 
Hương linh quy y Phật, khỏi đọa địa ngục.
Hương linh quy y Pháp, khỏi đọa ngạ quỷ.
Hương linh quy y Tăng, khỏi đọa bàng sanh. (3 lần)
 
Hương linh quy y Phật rồi. Hương linh quy y Pháp rồi. Hương linh quy y Tăng rồi. (3 lần)
 
Hương linh vốn tạo các vọng nghiệp,
Đều do vô thỉ tham, sân, si,
Từ thân miệng ý phát sinh ra,
Hương linh thảy đều xin sám hối.
Chủ lễ nguyện
Nguyện tận hư không biến pháp giới, quá, hiện, vị lai chư Phật, Tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng, thường trú Tam Bảo, tiếp độ hương linh nhất tâm niệm Phật.
(Đại chúng đồng hòa theo)
Vãng sanh Cực Lạc quốc
 
Hương linh vốn tạo các vọng nghiệp,
Đều do vô thỉ tham, sân, si,
Từ thân miệng ý phát sinh ra,
Hương linh thảy đều xin sám hối.
Chủ lễ nguyện
Nguyện Ta bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát, Linh Sơn Hội Thường Phật Bồ Tát tiếp độ hương linh nhất tâm niệm Phật.
(Đại chúng đồng hòa theo)
 Vãng sanh Cực Lạc quốc
 
Hương linh vốn tạo các vọng nghiệp,
Đều do vô thỉ tham, sân, si,
Từ thân miệng ý phát sinh ra,
Hương linh thảy đều xin sám hối.
Chủ lễ nguyện
Nguyện Tây phương Giáo chủ đại từ đại bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật, Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát tiếp độ hương linh nhất tâm niệm Phật.
(Đại chúng đồng hòa theo)
 Vãng sanh Cực Lạc quốc.
 
Tội từ tâm khởi, đem tâm sám,
Tâm được tịnh rồi, tội liền tiêu,
Tội tiêu, tâm tịnh thảy đều không,
Ấy mới thật đáy lòng chơn sám hối.
Hương linh cầu sám hối Bồ Tát ma ha tát!
(3 lần)
 
+ Chủ lễ xướng kệ và sái tịnh:
Quan Âm Bồ Tát thật nhiệm mầu,
Thanh Tịnh Trang Nghiêm nhiều kiếp tu,
Khắp Xứ người cầu đều toại nguyện,
Biển trần qua lại độ chúng sanh.
Nam mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát ( 3 lần )
 
TIÊU TAI CÁT TƯỜNG THẦN CHÚ
Nam mô tam mãn đa mẫu đà nẩm, a bát ra để hạ đa xá đa nẳng nẩm, đát điệt tha. Án khư khư, khư hê, khư khê, hồng hồng, nhập phạ ra, nhập phạ ra, bát ra nhập phạ ra, bát ra nhập phạ ra, để sắc xá, để sắc xá, sắc trí rị, sắc trí rị, ta phấn tra, ta phấn tra, phiến để ca, thất rị duệ ta bà ha. (3 lần)
 
THẤT PHẬT DIỆT TỘI CHƠN NGÔN
Ly bà ly bà đế, Cầu ha cầu ha đế, Đà la ni đế, Ni ha ra đế, Tỳ lê nễ đế, Ma ha dà đế, Chơn lăng càn đế, ta bà ha. (3  lần)
CHÚ VÃNG SANH
Nam mô a di đa ba dạ, đa tha dà đa dạ, đa địa dạ tha, a di rị đô bà tì, a di rị đa tất đam bà tì, a di rị đa tì ca lan đế, a di rị đa tì ca lan đa, dà di nị dà dà na, chỉ đa ca lệ ta bà ha.( 3 lần )
 
Tụng bài sám Cuộc Hồng Trần
Cuộc hồng trần xoay vần quá ngán,
Kiếp phù sanh tụ tán mấy lâm hồi,
Người đời có biết chăng ôi,
Thân người tuy có, có rồi hoàn không!
Chiêm bao khéo khuấy lạ lùng,
Mơ màng trong một giấc nồng mà chi,
Làm cho buồn bã thế ni,
Hình dung mới đó bữa nay đâu rồi?
Khi nào đứng đứng ngồi ngồi
Bây giờ thiêm thiếp như chồi cây khô.
Khi nào du lịch giang hồ,
Bây giờ nhắm mắt mà vô quan tài.
Khi nào lược giắt trâm cài,
Bây giờ gởi xác ra ngoài gò hoang.
Khi nào trau ngọc chuốt vàng,
Bây giờ một nắm xương tàn lạnh tanh.
Khi nào mắt đẹp mày thanh,
Bây giờ, thấy dạng thấy hình là đâu.
Khi nào lên các xuống lầu,
Bây giờ một nắm cỏ sầu xanh xanh.
Khi nào liệt liệt oanh oanh,
Bây giờ một trận tan tành gió mưa.
Khi nào ngựa lọc xe lừa,
Bây giờ mây rước trăng đưa mơ màng.
Khi nào ra trướng vào màn,
Bây giờ nhà cửa xóm làng cách xa.
Khi nào mẹ mẹ cha cha,
Bây giờ bóng núi cách xa muôn trùng.
Khi nào vợ vợ chồng chồng,
Bây giờ trăng khuyết còn mong chi tròn.
Khi nào cháu cháu con con,
Bây giờ hai ngã nước non xa vời.
Khi nào cốt nhục vẹn mười,
Bây giờ lá héo nhành tươi vui gì.
Khi nào bạn hữu sum vầy,
Bây giờ chén rượu cuộc kỳ vắng thiu,
Cái thân như tấc bóng chiều,
Như chùm bọt nước phập phều, ngoài khơi.
Xưa ông Bành Tổ sống đời,
Tám trăm tuổi thọ nay thời còn đâu!
Sang mà đến bực Công Hầu,
Giàu mà đến bực bấy lâu Thạch Sùng.
Nghèo mà đói khát lạnh lùng,
Khổ mà tóc cháy da phồng trần ai.
Phù du sớm tối một mai,
Giàu sang cũng thác, xạt xài cũng vong.
Thông minh tài trí anh hùng,
Si mê dại dột cũng chung một gò.
Biển trần nhiều nỗi gây go,
Mau mau nhẹ gót qua đò sông mê.
Sự đời nên chán nên chê,
Tầm nơi giải thoát mà về mới khôn.
Vong hồn ơi, hỡi vong hồn,
Cuộc đời nay biển mai cồn tỉnh chưa?
Tỉnh rồi một giấc say sưa,
Hãy xin niệm Phật mà đưa hồn về,
Hồn về Cực Lạc nước kia,
Cho xa hang quỉ mà lìa kiếp ma,
Nhờ ơn Đức Phật Di Đà,
Phóng ra một ngọn chói lòa hào quang.
Trong khi tiếp dẫn rõ ràng,
Dắt hồn ra khỏi sáu đàng nghiệp nhơn.
Quán Âm Bồ Tát vui mừng,
Tay cầm nhành liễu, tay bưng kim đài,
Với cùng Thế Chí các ngài,
Cũng đều khuyến thỉnh lên ngai sen vàng.
Có bảo cái, có tràng phan,
Có mùi hương lạ, có đàn ngọc xây,
Có Trời các cõi truy tùy,
Có đờn, có trống, rước đi một đường.
Rước về đến cảnh Tây Phương,
Có ao Thất bảo, có hương ngũ phần,
Lưu ly có đất sáng ngần,
Ma ni có nước trong tần chảy quanh,
Thất trân có bảy lớp thành,
Bảy hàng cây báu, bảy vành lưới châu,
Có ngân các, có kim lầu,
Có chim nói pháp nhiệm mầu dễ nghe.
Nghe rồi tỏ đạo Bồ đề,
Bao nhiêu nghiệp chướng hồn mê dứt liền.
Đã sanh về chín phẩm sen,
Mấy tai cũng xẩy, mấy duyên cũng tròn.
Phật như thể mẹ tìm con,
Con mà gặp mẹ lại còn lo chi,
Lầu vàng đài các thiếu gì,
Ăn thì cơm ngọc, mặc thì áo châu,
Không ơn, không oán, không sầu,
Không già, không chết, có đâu luân hồi.
Tánh xưa nay đã tỏ rồi,
Gương xưa hay đã lau chùi trần ô,
Tu hành phải đợi kiếp mô,
Nguồn tình biển ái đã khô bao giờ,
Lựa là phải ngộ thiền cơ,
Mà đèn trí huệ dễ lờ đi đâu.
Mấy lời hộ niệm trước sau,
Nguyện cho thành Phật mau mau, nữa mà,
Phân thân ra khỏi Ta bà,
Từ bi tiếp độ những là chúng sanh./.
Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật!
Nam Mô A Di Đà Phật. (3 xâu chuổi)
 
 
  

PHÁP SỰ THỜI THỨ HAI
 
TÁN TỤNG TỊNH ĐỘ
Liên trì hải hội,
Di Đà Như Lai,
Quan Âm Thế Chí Tọa Liên Đài,
Tiếp dẫn thượng kim lai.
Đại thệ hoằng khai,
phổ nguyện ly trần ai.
Nam Mô Tịnh Độ Phẩm Bồ Tát (3 lần)
 
KỆ KHAI KINH
Thăm thẳm cao siêu Pháp nhiệm mầu,
Trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu,
Con nay nghe đặng chuyên trì niệm,
Nguyện tỏ Như Lai nghĩa nhiệm mầu.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
(3 lần, 1 tiếng chuông)
Nam mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát.
(3 lần, 1 tiếng chuông)
 
PHẬT NÓI KINH A DI ĐÀ
Ta nghe như vầy: Vào một thuở nọ, Đức Phật ở vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Độc nước Xá Vệ cùng với một nghìn hai trăm năm  mươi vị đại Tỳ Kheo đều là bậc  A La Hán, như là: trưởng lão Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, Ca Diếp, Ca Chiên Diên, Ma Ha Câu Hy La, Ly Bà Đa, Châu Lợi Bàn Đà, Nan Đà, A Nan Đà, La Hầu La, Kiều Phạm Ba Đề, Tân Đầu Lư Phả La Đọa, Ca Lưu Đà Di, Ma Ha Kiếp Tân Na, Bạc Câu La, A Nậu Lâu Đà, những vị đại đệ tử như thế và hàng đại Bồ Tát: Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, A Dật Đa Bồ Tát, Càn Đà Ha Đề Bồ Tát, Thường Tinh Tấn Bồ Tát, các vị đại Bồ Tát như thế, với vô lượng chư thiên như ông Thích Đề Hoàn nhơn vân vân, toàn thể đều đến dự hội.
Bấy giờ, Đức Phật bảo ngài trưởng lão Xá Lợi Phất: “ Từ đây qua phương tây quá mười muôn ức cõi Phật, có thế giới tên là Cực Lạc. Trong thế giới đó, có Đức Phật hiệu là A Di Đà, hiện nay đương nói pháp. “ Xá Lợi Phất! Cõi đó vì sao tên là Cực Lạc?
Vì chúng sanh trong cõi đó không có bị những sự khổ, chỉ hưởng những điều vui, nên nước đó tên là Cực Lạc.
Xá Lợi Phất ! Lại trong cõi Cực Lạc có bảy tầng lan can, bảy tầng mành lưới, bảy tầng hàng cây, đều bằng bốn chất báu bao bọc giáp vòng, vì thế nên nước đó tên là Cực Lạc.
Xá Lợi Phất ! Lại trong cõi Cực Lạc, có ao bằng bảy chất báu, trong ao đầy đủ nước tám công đức, đáy ao thuần dùng cát vàng trải làm đất. vàng bạc, lưu ly, pha lê hiệp thành những thềm đường ở bốn bên ao; trên thềm đường  còn  lầu gác cũng đều nghiêm sức bằng vàng, bạc, lưu ly, pha lê, xà cừ, xích châu, mã não. Trong ao, có hoa sen lớn như bánh xe, hoa sắc xanh thời ánh sáng xanh, sắc vàng thời ánh sáng vàng, sắc đỏ thời ánh sáng đỏ, sắc trắng thời ánh sáng trắng, mầu nhiệm thơm tho trong sạch.
Xá Lợi Phất ! Cõi nước Cực Lạc trọn nên công đức trang nghiêm dường ấy.
Xá Lợi Phất! Lại trong cõi nước của Đức Phật đó, thường trổi nhạc trời, đất bằng vàng ròng, ngày đêm sáu thời rưới hoa Trời Mạn Đà La. Chúng sanh trong cõi đó sáng sớm thường mang hoa tốt cúng dường mười muôn ức Đức Phật  ở phương khác, đến giờ ăn liền trở về bổn quốc, ăn cơm xong đi kinh hành.
Xá Lợi Phất! Cõi nước Cực Lạc trọn nên công đức trang nghiêm dường ấy.
Lại nữa, Xá Lợi Phất! Cõi đó thường có những giống chim màu sắc xinh đẹp lạ thường, nào chim Hạc trắng, con công, con két, con cò, và chim tiếng hay, cùng chim chung mình hai đầu .v.v.; những giống chim đó, ngày đêm sáu thời kêu tiếng hòa nhã. Tiếng chim đó diễn nói pháp mầu như ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát thánh đạo phần, vân vân. Chúng sanh trong cõi đó nghe tiếng chim xong, thảy đều niệm Phật, niệm pháp, Niệm tăng!  Xá Lợi Phất!  Ông chớ  cho rằng những giống chim đó do tội báo sanh ra. Vì sao? Vì cõi của Đức Phật đó không có ba đường dữ, không có tên ba đường dữ huống gì lại có sự thật. Những giống chim đó do Đức Phật A Di Đà muốn cho tiếng Pháp được tuyên lưu mà biến hóa ra.
Xá Lợi Phất! Trong cõi nước của đức Phật đó, gió nhẹ lung lay các hàng cây báu và mành lưới báu, làm vang ra tiếng vi diệu, như trăm nghìn thứ nhạc đồng hòa một lúc. Người nghe tiếng đó, đều sanh lòng niệm Phật, niệm Pháp,  niệm Tăng.
Xá Lợi Phất! Cõi đức Phật A Di Đà trọn nên công đức trang nghiêm dường ấy!
Xá  Lợi Phất! Ý ông nghĩ sao? Đức Phật đó vì sao hiệu là A Di Đà?
Xá Lợi Phất! Đức Phật đó, hào quang sáng chói vô lượng, soi sáng các nước trong mười phương không bị chướng ngại, vì thế nên hiệu là A Di Đà.
Xá Lợi Phất! Đức Phật đó và nhân dân của ngài sống lâu vô lượng vô biên a tăng kỳ kiếp, nên hiệu là A Di Đà.
Xá Lợi Phất! Đức Phật A Di Đà từ ngày thành Phật đến nay đã được mười kiếp.
Xá Lợi Phất! Lại đức Phật đó có vô lượng vô biên thinh văn đệ tử đều là bậc A La Hán, chẳng phải tính đếm mà biết được, hàng Bồ Tát cũng đông như thế. Xá Lợi Phất! Cõi nước của đức Phật đó trọn nên công đức trang nghiêm dường ấy.
Xá Lợi Phất! Những chúng sanh trong cõi Cực Lạc đều là bậc bất thối chuyển. Trong đó, có rất nhiều vị nhất sanh bổ xứ, số đó rất đông, chẳng phải tính đếm mà biết được, chỉ có thể dùng số vô lượng vô biên a tăng kỳ để nói thôi!
Xá Lợi Phất! Chúng sanh nào nghe những điều trên đây, nên phát nguyện, nguyện sanh nước đó. Vì sao? Vì được câu hội một chỗ với các bậc thượng thiện nhơn. Xá Lợi Phất! Chẳng có thể  dùng chút ít thiện căn phước đức nhân duyên mà được sanh về cõi đó.
Xá Lợi Phất! Nếu có thiện nam, tín nữ nghe nói đức Phật A Di Đà, trì niệm danh hiệu của đức Phật đó, hoặc một ngày, hoặc hai ngày, hoặc ba ngày, hoặc bốn  ngày, hoặc năm  ngày, hoặc sáu ngày, hoặc bảy ngày, một  lòng không tạp loạn, đến lúc lâm chung, đức Phật A Di Đà cùng hàng thánh chúng hiện thân trước người đó. Lúc chết, tâm thần không điên đảo, người đó liền được vãng sanh về cõi Cực Lạc của đức Phật A Di Đà.
Xá Lợi Phất! Nếu có chúng sanh nào, nghe những lời lợi ích trên đây, phải nên phát nguyện sanh về cõi nước Cực Lạc.
Xá Lợi Phất! Như ta hôm nay ngợi khen công đức lợi ích không thể nghĩ bàn của đức Phật A Di Đà. Phương đông, cũng có A Súc Bệ Phật, Tu Di Tướng Phật, Đại Tu Di Phật, Tu Di Quang Phật, Diệu Âm Phật, hằng hà sa số đức Phật như thế đều ở tại nước mình, hiện ra tướng lưỡi rộng dài trùm khắp cõi Tam Thiên Đại Thiên, nói lời thành thật rằng: “ Chúng sanh các ngươi phải nên kính tín và khen ngợi công đức không thể nghĩ bàn của kinh này, chư Phật thường hộ niệm”.
Xá Lợi Phất! Thế giới phương Nam, có Nhựt Nguyệt Đăng Phật, Danh Văn Quang Phật, Đại Diệm Kiên Phật, Tu Di Đăng Phật, Vô Lượng Tinh Tấn Phật, hằng hà sa số đức Phật như thế đều ở tại nước mình, hiện ra tướng lưỡi rộng dài trùm khắp cõi Tam Thiên Đại Thiên, nói lời thành thật rằng: “ Chúng sanh các ngươi phải nên kính tín và khen ngợi công đức không thể nghĩ bàn của kinh này, chư Phật thường hộ niệm”.
Xá Lợi Phất! Thế giới phương Tây, có Vô Lượng Thọ Phật, Vô Lượng Tướng Phật, Vô Lượng Tràng Phật, Đại Quang Phật, Đại Minh Phật, Bửu Tướng Phật,Tịnh Quang Phật, hằng hà sa số đức Phật như thế đều ở tại nước mình, hiện ra tướng lưỡi rộng dài trùm khắp cõi Tam Thiên Đại Thiên, nói lời thành thật rằng: “ Chúng sanh các ngươi phải nên kính tín và khen ngợi công đức không thể nghĩ bàn của kinh này, chư Phật thường hộ niệm”.
Xá Lợi Phất! Thế giới phương bắc, có Diệm Kiên Phật, Tối Thắng Âm Phật, Nan Trở Phật, Nhựt Sanh Phật, Võng Minh Phật,  hằng hà sa số đức Phật như thế đều ở tại nước mình, hiện ra tướng lưỡi rộng dài trùm khắp cõi Tam Thiên Đại Thiên, nói lời thành thật rằng: “Chúng sanh các ngươi phải nên kính tín và khen ngợi công đức không thể nghĩ bàn của kinh này, chư Phật thường hộ niệm”.
Xá Lợi Phất! Thế giới phương dưới, có Sư Tử Phật, Danh Văn Phật, Danh Quang Phật, Đạt Ma Phật, Pháp Tràng Phật, Trì Pháp Phật, hằng hà sa số đức Phật như thế đều ở tại nước mình, hiện ra tướng lưỡi rộng dài trùm khắp cõi Tam Thiên Đại Thiên, nói lời thành thật rằng: “Chúng sanh các ngươi phải nên kính tín và khen ngợi công đức không thể nghĩ bàn của kinh này, chư Phật thường hộ niệm”.
Xá Lợi Phất! Thế giới phương trên, có Phạm Âm Phật, Tú Vương Phật, Hương Thượng Phật, Hương Quang Phật, Đại Diệm Kiên Phật, Tạp Sắc Bửu Hoa Nghiêm Thân Phật, Ta La  Thọ Vương Phật, Bửu Hoa Đức Phật, Kiến Nhất Thiết Nghĩa Phật, Như Tu Di Sơn Phật, hằng hà sa số đức Phật như thế đều ở tại nước mình, hiện ra tướng lưỡi rộng dài trùm khắp cõi Tam Thiên Đại Thiên, nói lời thành thật rằng: “ Chúng sanh các ngươi phải nên kính tín và khen ngợi công đức không thể nghĩ bàn của kinh này, chư Phật thường hộ niệm”.
Xá Lợi Phật! Ý của ông nghĩ thế nào, vì sao chư Phật thường khen ngợi kinh này?
Xá Lợi Phất! Nếu có người nào nghe kinh này mà thọ trì và nghe danh hiệu của các đức Phật thời người ấy được chư Phật ủng hộ và được giác ngộ giải thoát. Xá Lợi Phất! Cho nên các ông đều phải tin nhận lời của ta và của các đức Phật nói.
Xá Lợi Phất! Nếu có người đã phát nguyện, đang phát nguyện, và sẽ phát nguyện sanh về cõi của đức Phật A Di Đà, thời những người ấy đều đặng không thối chuyển nơi Đạo Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.
Xá Lợi Phất! Thiện nam tín nữ nào có lòng tin, phải nên phát nguyện sanh về cõi kia.
Xá Lợi Phất! Như ta hôm nay, ngợi khen công đức không thể nghĩ bàn của chư Phật và chư Phật cũng ngợi khen công đức không thể nghĩ bàn của ta, như: “Đức Phật Thích Ca Mâu Ni làm được việc rất khó khăn, rất ít có ngay trong cõi Ta Bà đầy năm ác trược: Kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sanh trược, mạng trược, Ngài chứng được ngôi vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vì các chúng sanh, Ngài nói pháp này, tất cả thế gian đều khó tin.
Xá Lợi Phất! Phải biết rằng trong đời ác năm trược, thực hành việc khó này, Ta thành bậc vô thượng chánh giác. Thật khó thay! Vì tất cả thế gian, ta nói pháp khó tin này.
Đức Phật nói kinh này xong, Ngài  Xá Lợi Phất cùng các vị Tỳ Kheo, tất cả trong đời , Trời , Người, A Tu La vân vân, nghe lời của đức Phật dạy, đều vui mừng tin nhận, đảnh lễ và lui ra.
 
TỤNG BÁT NHÃ
MA HA  BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA
TÂM KINH
Khi Ngài Quán Tự Tại Bồ Tát thực hành sâu xa Pháp Bát Nhã Ba La Mật Đa, Ngài soi thấy năm uẩn đều không, qua hết thảy khổ ách.
“Này Ông Xá Lợi Phất, sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc tức là không, không tức là sắc. Thọ, Tưởng, Hành, Thức cũng đều như thế”.
“Này Ông Xá Lợi Phất, “tướng không của mọi pháp” không sanh, không diệt, không dơ, không sạch, không thêm, không bớt, nên trong “chân không”, không có sắc, không có thọ, tưởng, hành, thức, không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, không có sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp, không có nhãn giới, cho đến không có ý thức giới, không có vô minh, cũng không có cái hết vô minh, cho đến không có già chết, cũng không có cái hết già chết, không có khổ, tập, diệt, đạo, không có trí huệ, cũng không có chứng đắc. Vì không có chỗ chứng đắc, nên Bồ Tát y theo Bát Nhã Ba La Mật Đa, tâm không ngăn ngại. Vì không ngăn ngại, nên không sợ hãi, xa hẳn điên đảo, mộng tưởng, đạt tới cứu cánh Niết Bàn. Chư Phật trong ba đời cũng y theo Bát Nhã Ba La Mật Đa, được đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa là Đại Thần Chú, là Đại Minh Chú, là Vô Thượng Chú, là Vô Đẳng Đẳng Chú, trừ được hết thảy khổ, chân thật không hư”.
Vì vậy, liền nói Chú Bát Nhã Ba La Mật Đa: “Yết đế, yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha”. ( 1 tiếng chuông )
 
VÃNG SANH QUYẾT ĐỊNH
CHÂN NGÔN
Nam mô a di đa bà dạ, đa tha dà đa dạ, đa địa dạ tha, a di rị độ bà tì, a di rị đa tất đam bà tì, a di rị đa tì ca lan đế, a di rị đa tì ca lan đa, dà di nị dà dà na, chỉ đa ca lệ ta bà ha. ( 3 lần, 1 tiếng chuông )
CHÍ TÂM ĐẢNH LỄ
1. Nam mô An Dưỡng Quốc, Cực Lạc Giới Di Đà Hải Hội, Vô Lượng Quang Như Lai.
2. Nam mô An Dưỡng Quốc, Cực Lạc Giới Di Đà Hải Hội, Vô Biên Quang Như Lai.
3. Nam mô An Dưỡng Quốc, Cực Lạc Giới Di Đà Hải Hội, Vô Ngại Quang Như Lai.
4. Nam mô An Dưỡng Quốc, Cực Lạc Giới Di Đà Hải Hội, Vô Đối Quang Như Lai.
5. Nam mô An Dưỡng Quốc, Cực Lạc Giới Di Đà Hải Hội, Diệm Vương Quang Như Lai.
6. Nam mô An Dưỡng Quốc, Cực Lạc Giới Di Đà Hải Hội, Thanh Tịnh Quang Như Lai.
7. Nam mô An Dưỡng Quốc, Cực Lạc Giới Di Đà Hải Hội, Hoan Hỷ Quang Như Lai.
8. Nam mô An Dưỡng Quốc, Cực Lạc Giới Di Đà Hải Hội, Trí Huệ Quang Như Lai.
9. Nam mô An Dưỡng Quốc, Cực Lạc Giới Di Đà Hải Hội, Nan Tư Quang Như Lai.
10. Nam mô An Dưỡng Quốc, Cực Lạc Giới Di Đà Hải Hội, Bất Đoạn Quang Như Lai.
11. Nam mô An Dưỡng Quốc, Cực Lạc Giới Di Đà Hải Hội, Vô Xưng Quang Như Lai.
12. Nam mô An Dưỡng Quốc, Cực Lạc Giới Di Đà Hải Hội, Siêu Nhật Nguyệt Quang Như Lai.
 
SAÙM TAÂY PHÖÔNG
Ba đời mười phương Phật, A Di Đà bậc nhứt, chín phẩm độ chúng sinh, oai đức không cùng cực. Con nay vị Hương Linh, sám hối ba nghiệp tội, phàm được bao phước thiện, chí tâm nguyện hồi hướng, nguyện cùng người niệm Phật, vãng sinh nước Cực Lạc, thấy Phật ngộ pháp tánh, phát tâm Đại Bồ Đề, đoạn vô biên phiền não, tu vô lượng pháp môn, thệ nguyện độ chúng sinh, đều trọn thành Phật đạo.
 
KỆ TÁN THÁN PHẬT
A Di Đà Phật thân sắc vàng,
Tướng tốt rực rỡ, hào quang sáng ngời,
Mày trắng tỏa, Tu Di uyển chuyển,
Mắt trong ngần, bốn biển long lanh,
Ánh hào quang hóa vô số Phật,
Vô số Bồ Tát hiện ở trong,
Bốn mươi tám nguyện độ chúng sanh,
Chín phẩm hoa sen vàng lên giải thoát,
Qui mạng lễ A Di Đà Phật,
Ở phương Tây thế giới an lành,
Con nay xin phát nguyện vãng sanh.
Cúi xin Đức Từ Bi nhiếp thọ.
 
CÔNG PHU NIỆM PHẬT
Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại từ Đại Bi A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật . (3 xâu chuổi)
Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.
Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát.
Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát.
Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát.
KHAI TH
Hửu sanh hửu tử hửu luân hồi
Vô sanh vô tử vô khứ lại
Sanh tử khứ lai đô thị mộng
Bất lao đàn trực đáo Tây Phương.
Dịch
Có sanh, có tử, có luân hồi,
Không sanh, không tử, không khứ lai,
Sanh tử khứ lai đều là mộng,
Chẳng nhọc khảy móng thẳng tới Tây Phương.
Nầy chư vong linh lắng nghe! Đức Phật Thích Ca có dạy rằng, hễ có sanh là ắt có tử. Đời người ai sanh ra, cũng không thoát khỏi cái khổ sanh, già, bệnh và chết. Vì thân nầy do Tứ Đại “đất, nước, gió, lửa” tạo thành, nên thân nầy giả tạm, rồi phải trả về cho Tứ Đại. Do vậy, sau khi chết đi, con người phải thay hình đổi dạng sang kiếp khác trong ba nẽo sáu đường. Đó là Trời, Người, A Tu La, Địa Ngục, Ngạ Quỷ, Súc Sanh.  Do đó, mới nói có sanh tử nên mới có luân hồi. Nếu không có sanh tử thì cũng không có quá khứ, hiện tại và vị lai luôn. Vì chúng sanh tham sân si mà tạo vô lượng nghiệp thiện ác, nên phải bị chúng nó lôi kéo trong lục đạo luân hồi, đời đời kiếp kiếp không biết bao giờ mới có thể ra khỏi được. Bậc Đại Giác thấy sanh tử luân hồi như mộng không thật, chỉ vì chúng sanh mê chấp lầm mà thôi. Đức Phật Thích Ca dạy rằng nếu chúng sanh nào muốn thoát luân hồi khổ, thì nhờ bi nguyện và sự tiếp dẫn của Phật A Di Đà. Muốn được như vậy thì phải nhứt tâm niệm Phật hiệu Di Đà. Ba nghiệp thân, khẩu, ý thanh tịnh, thì cùng Phật vãng Tây Phương, nên mới nói “chẳng nhọc khẩy móng là thẳng tới Tây Phương”. Vậy, chư vong linh hãy y giáo phụng hành nhứt tâm niệm Phật.
Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật. (1 xâu chuổi)
 
SÁM HỐI
Con xưa tạo các vọng nghiệp.
Đều do vô thỉ tham, sân, si,
Từ thân miệng ý phát sinh ra,
Nay đối trước Phật, con xin sám hối.
Chúng sanh không số lượng,
Thệ nguyện đều độ hết,
Phiền não không cùng tận,
Thề nguyện đều dứt sạch,
Pháp môn không kể xiết,
Thệ nguyện đều tu học,
Phật đạo không gì hơn,
Thệ nguyện trọn viên thành.
 
SÁM HỐI PHÁT NGUYỆN
Đệ tử kính lạy đức Phật Thích Ca, Phật A Di Đà, Mười Phương Chư Phật, vô lượng Phật Pháp, cùng Thánh Hiền Tăng. Đệ tử lâu đời lâu kiếp nghiệp chướng nặng nề, tham giận kiêu căng, si mê lầm lạc. Ngày nay nhờ Phật biết sự lỗi lầm, thành tâm sám hối. Thề tránh điều dữ, nguyện làm việc lành. Ngữa trông ơn Phật, từ bi gia hộ. Thân không tật bệnh, tâm không phiền não, hằng ngày an vui tu tập, phép Phật nhiệm mầu, để mong ra khỏi luân hồi, minh tâm kiến tánh, trí huệ sáng suốt, thần thông tự tại, đặng cứu độ các bậc tôn trưởng, cha mẹ anh em, thân bằng quyến thuộc, cùng tất cả chúng sanh, đều trọn thành Phật Đạo.
SÁM PHỔ HIỀN
Đệ tử chúng đẳng, tùy thuận tu tập, Phổ Hiền Bồ Tát, thập chủng đại nguyện.
Một là lễ kính chư Phật, hai là khen ngợi Như Lai, ba là rộng tu cúng dường, bốn là sám hối nghiệp chướng, năm là tùy hỷ công đức, sáu là thỉnh chuyển pháp luân, bảy là thỉnh Phật trụ thế, tám là thường học theo Phật, chín là hằng thuận chúng sanh, mười là hồi hướng khắp cả.
 
CUỐI THỜI HAI
Giờ này, xin tất cả quý vị hữu tình và vô hình có mặt trong pháp hội ngày hôm nay hãy buông xả vạn duyên, phá mê khai ngộ, thu lại thân tâm, tha thiết phát nguyện cầu xin Phật lực nhiếp trì tiếp dẫn vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc ngay bây giờ. Đây là cơ hội hy hữu rất khó gặp, như hoa Ưu Đàm Bát La mấy muôn ngàn năm mới nở một lần, vì vậy xin tất cả quý vị hãy trân trọng đón lấy cơ hội này, đừng để bỏ qua mà luống uổng, hối hận cả ngàn đời.
(Đại chúng đồng niệm 3 lần)
Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.
 
PHÁT NGUYỆN VÃNG SANH
(Đại chúng đồng phát nguyện)
Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật Thế Tôn thương xót, chứng minh.
        Nay, con  tên . . ., pháp danh . . . rộng cùng tận hư không biến pháp giới quá -hiện - vị lai thập phương chúng sanh từ loài hữu tình cho đến vô tình, từ loài hữu hình cho đến vô hình xin đồng tâm phát nguyện: thân này là thân cuối, kiếp này là kiếp cuối, một đời này chúng con tha thiết được vãng sanh về cõi Thường Tịch Quang Tịnh Độ ở Thế Giới Tây Phương Cực Lạc.
        Cúi xin đức Từ Phụ Di Đà Thế Tôn thương xót chúng con. A Di Đà Thế Tôn! xin đừng bỏ chúng con. A Di Đà Thế Tôn! xin sớm tiếp dẫn chúng con.
        Giờ đây, toàn thể đạo tràng chúng con và khắp pháp giới chúng sanh từ loài hữu tình cho đến vô tình, từ loài hữu hình cho đến vô hình, có mặt tu trì trong pháp hội ngày hôm nay tha thiết cầu xin đức Từ Phụ Di Đà, Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Đại Thế Chí cùng chư Thánh Chúng từ bi thị hiện, phóng quang tiếp dẫn tất cả chư vị Thần Linh, hương linh, vong linh, súc sanh linh, côn trùng linh của những loài thai sinh, hóa sinh, noãn sinh, thấp sinh và tất cả hương linh, vong linh những loài mà chúng con chưa biết đến trong tận hư không, biến pháp giới quá – hiện – vị lai thập phương chúng sanh từ loài hữu hình cho đến vô hình có mặt trong pháp hội ngày hôm nay được hội đủ duyên lành, vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc ngay bây giờ.
Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật!
A Di Đà Phật (1 xâu chuổi)
Hết thời hai
Đại vì chư vong linh chí thành đảnh lễ Tam Bảo tam bái.

PHÁP SỰ THỜI THỨ BA
(Đầu thời hai – đảnh lễ Tam Bảo
Vị chủ lễ cùng đại chúng ra bàn linh đọc
chú Biến Thực, Biến Thủy và chú Phổ Cúng Dường)
 
TỤNG KINH DI ĐÀ
 
KỆ KHAI KINH
Thăm thẳm cao siêu Pháp nhiệm mầu,
Trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu,
Con nay nghe đặng chuyên trì niệm,
Nguyện tỏ Như Lai nghĩa nhiệm mầu.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
(3 lần, 1 tiếng chuông)
Nam mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát.
(3 lần, 1 tiếng chuông)
 
PHẬT NÓI KINH A DI ĐÀ
Ta nghe như vầy: Vào một thuở nọ, Đức Phật ở vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Độc nước Xá Vệ cùng với một nghìn hai trăm năm  mươi vị đại Tỳ Kheo đều là bậc  A La Hán, như là: trưởng lão Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, Ca Diếp, Ca Chiên Diên, Ma Ha Câu Hy La, Ly Bà Đa, Châu Lợi Bàn Đà, Nan Đà, A Nan Đà, La Hầu La, Kiều Phạm Ba Đề, Tân Đầu Lư Phả La Đọa, Ca Lưu Đà Di, Ma Ha Kiếp Tân Na, Bạc Câu La, A Nậu Lâu Đà, những vị đại đệ tử như thế và hàng đại Bồ Tát: Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, A Dật Đa Bồ Tát, Càn Đà Ha Đề Bồ Tát, Thường Tinh Tấn Bồ Tát, các vị đại Bồ Tát như thế, với vô lượng chư thiên như ông Thích Đề Hoàn nhơn vân vân, toàn thể đều đến dự hội.
Bấy giờ, Đức Phật bảo ngài trưởng lão Xá Lợi Phất: “ Từ đây qua phương tây quá mười muôn ức cõi Phật, có thế giới tên là Cực Lạc. Trong thế giới đó, có Đức Phật hiệu là A Di Đà, hiện nay đương nói pháp. “ Xá Lợi Phất! Cõi đó vì sao tên là Cực Lạc?
Vì chúng sanh trong cõi đó không có bị những sự khổ, chỉ hưởng những điều vui, nên nước đó tên là Cực Lạc.
Xá Lợi Phất ! Lại trong cõi Cực Lạc có bảy tầng lan can, bảy tầng mành lưới, bảy tầng hàng cây, đều bằng bốn chất báu bao bọc giáp vòng, vì thế nên nước đó tên là Cực Lạc.
Xá Lợi Phất ! Lại trong cõi Cực Lạc, có ao bằng bảy chất báu, trong ao đầy đủ nước tám công đức, đáy ao thuần dùng cát vàng trải làm đất. vàng bạc, lưu ly, pha lê hiệp thành những thềm đường ở bốn bên ao; trên thềm đường  còn  lầu gác cũng đều nghiêm sức bằng vàng, bạc, lưu ly, pha lê, xà cừ, xích châu, mã não. Trong ao, có hoa sen lớn như bánh xe, hoa sắc xanh thời ánh sáng xanh, sắc vàng thời ánh sáng vàng, sắc đỏ thời ánh sáng đỏ, sắc trắng thời ánh sáng trắng, mầu nhiệm thơm tho trong sạch.
Xá Lợi Phất ! Cõi nước Cực Lạc trọn nên công đức trang nghiêm dường ấy.
Xá Lợi Phất! Lại trong cõi nước của Đức Phật đó, thường trổi nhạc trời, đất bằng vàng ròng, ngày đêm sáu thời rưới hoa Trời Mạn Đà La. Chúng sanh trong cõi đó sáng sớm thường mang hoa tốt cúng dường mười muôn ức Đức Phật  ở phương khác, đến giờ ăn liền trở về bổn quốc, ăn cơm xong đi kinh hành.
Xá Lợi Phất! Cõi nước Cực Lạc trọn nên công đức trang nghiêm dường ấy.
Lại nữa, Xá Lợi Phất! Cõi đó thường có những giống chim màu sắc xinh đẹp lạ thường, nào chim Hạc trắng, con công, con két, con cò, và chim tiếng hay, cùng chim chung mình hai đầu .v.v.; những giống chim đó, ngày đêm sáu thời kêu tiếng hòa nhã. Tiếng chim đó diễn nói pháp mầu như ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát thánh đạo phần, vân vân. Chúng sanh trong cõi đó nghe tiếng chim xong, thảy đều niệm Phật, niệm pháp, Niệm tăng!  Xá Lợi Phất!  Ông chớ  cho rằng những giống chim đó do tội báo sanh ra. Vì sao? Vì cõi của Đức Phật đó không có ba đường dữ, không có tên ba đường dữ huống gì lại có sự thật. Những giống chim đó do Đức Phật A Di Đà muốn cho tiếng Pháp được tuyên lưu mà biến hóa ra.
Xá Lợi Phất! Trong cõi nước của đức Phật đó, gió nhẹ lung lay các hàng cây báu và mành lưới báu, làm vang ra tiếng vi diệu, như trăm nghìn thứ nhạc đồng hòa một lúc. Người nghe tiếng đó, đều sanh lòng niệm Phật, niệm Pháp,  niệm Tăng.
Xá Lợi Phất! Cõi đức Phật A Di Đà trọn nên công đức trang nghiêm dường ấy!
Xá  Lợi Phất! Ý ông nghĩ sao? Đức Phật đó vì sao hiệu là A Di Đà?
Xá Lợi Phất! Đức Phật đó, hào quang sáng chói vô lượng, soi sáng các nước trong mười phương không bị chướng ngại, vì thế nên hiệu là A Di Đà.
Xá Lợi Phất! Đức Phật đó và nhân dân của ngài sống lâu vô lượng vô biên a tăng kỳ kiếp, nên hiệu là A Di Đà.
Xá Lợi Phất! Đức Phật A Di Đà từ ngày thành Phật đến nay đã được mười kiếp.
Xá Lợi Phất! Lại đức Phật đó có vô lượng vô biên thinh văn đệ tử đều là bậc A La Hán, chẳng phải tính đếm mà biết được, hàng Bồ Tát cũng đông như thế. Xá Lợi Phất! Cõi nước của đức Phật đó trọn nên công đức trang nghiêm dường ấy.
Xá Lợi Phất! Những chúng sanh trong cõi Cực Lạc đều là bậc bất thối chuyển. Trong đó, có rất nhiều vị nhất sanh bổ xứ, số đó rất đông, chẳng phải tính đếm mà biết được, chỉ có thể dùng số vô lượng vô biên a tăng kỳ để nói thôi!
Xá Lợi Phất! Chúng sanh nào nghe những điều trên đây, nên phát nguyện, nguyện sanh nước đó. Vì sao? Vì được câu hội một chỗ với các bậc thượng thiện nhơn. Xá Lợi Phất! Chẳng có thể  dùng chút ít thiện căn phước đức nhân duyên mà được sanh về cõi đó.
Xá Lợi Phất! Nếu có thiện nam, tín nữ nghe nói đức Phật A Di Đà, trì niệm danh hiệu của đức Phật đó, hoặc một ngày, hoặc hai ngày, hoặc ba ngày, hoặc bốn  ngày, hoặc năm  ngày, hoặc sáu ngày, hoặc bảy ngày, một  lòng không tạp loạn, đến lúc lâm chung, đức Phật A Di Đà cùng hàng thánh chúng hiện thân trước người đó. Lúc chết, tâm thần không điên đảo, người đó liền được vãng sanh về cõi Cực Lạc của đức Phật A Di Đà.
Xá Lợi Phất! Nếu có chúng sanh nào, nghe những lời lợi ích trên đây, phải nên phát nguyện sanh về cõi nước Cực Lạc.
Xá Lợi Phất! Như ta hôm nay ngợi khen công đức lợi ích không thể nghĩ bàn của đức Phật A Di Đà. Phương đông, cũng có A Súc Bệ Phật, Tu Di Tướng Phật, Đại Tu Di Phật, Tu Di Quang Phật, Diệu Âm Phật, hằng hà sa số đức Phật như thế đều ở tại nước mình, hiện ra tướng lưỡi rộng dài trùm khắp cõi Tam Thiên Đại Thiên, nói lời thành thật rằng: “ Chúng sanh các ngươi phải nên kính tín và khen ngợi công đức không thể nghĩ bàn của kinh này, chư Phật thường hộ niệm”.
Xá Lợi Phất! Thế giới phương Nam, có Nhựt Nguyệt Đăng Phật, Danh Văn Quang Phật, Đại Diệm Kiên Phật, Tu Di Đăng Phật, Vô Lượng Tinh Tấn Phật, hằng hà sa số đức Phật như thế đều ở tại nước mình, hiện ra tướng lưỡi rộng dài trùm khắp cõi Tam Thiên Đại Thiên, nói lời thành thật rằng: “ Chúng sanh các ngươi phải nên kính tín và khen ngợi công đức không thể nghĩ bàn của kinh này, chư Phật thường hộ niệm”.
Xá Lợi Phất! Thế giới phương Tây, có Vô Lượng Thọ Phật, Vô Lượng Tướng Phật, Vô Lượng Tràng Phật, Đại Quang Phật, Đại Minh Phật, Bửu Tướng Phật,Tịnh Quang Phật, hằng hà sa số đức Phật như thế đều ở tại nước mình, hiện ra tướng lưỡi rộng dài trùm khắp cõi Tam Thiên Đại Thiên, nói lời thành thật rằng: “ Chúng sanh các ngươi phải nên kính tín và khen ngợi công đức không thể nghĩ bàn của kinh này, chư Phật thường hộ niệm”.
Xá Lợi Phất! Thế giới phương bắc, có Diệm Kiên Phật, Tối Thắng Âm Phật, Nan Trở Phật, Nhựt Sanh Phật, Võng Minh Phật,  hằng hà sa số đức Phật như thế đều ở tại nước mình, hiện ra tướng lưỡi rộng dài trùm khắp cõi Tam Thiên Đại Thiên, nói lời thành thật rằng: “Chúng sanh các ngươi phải nên kính tín và khen ngợi công đức không thể nghĩ bàn của kinh này, chư Phật thường hộ niệm”.
Xá Lợi Phất! Thế giới phương dưới, có Sư Tử Phật, Danh Văn Phật, Danh Quang Phật, Đạt Ma Phật, Pháp Tràng Phật, Trì Pháp Phật, hằng hà sa số đức Phật như thế đều ở tại nước mình, hiện ra tướng lưỡi rộng dài trùm khắp cõi Tam Thiên Đại Thiên, nói lời thành thật rằng: “Chúng sanh các ngươi phải nên kính tín và khen ngợi công đức không thể nghĩ bàn của kinh này, chư Phật thường hộ niệm”.
Xá Lợi Phất! Thế giới phương trên, có Phạm Âm Phật, Tú Vương Phật, Hương Thượng Phật, Hương Quang Phật, Đại Diệm Kiên Phật, Tạp Sắc Bửu Hoa Nghiêm Thân Phật, Ta La  Thọ Vương Phật, Bửu Hoa Đức Phật, Kiến Nhất Thiết Nghĩa Phật, Như Tu Di Sơn Phật, hằng hà sa số đức Phật như thế đều ở tại nước mình, hiện ra tướng lưỡi rộng dài trùm khắp cõi Tam Thiên Đại Thiên, nói lời thành thật rằng: “ Chúng sanh các ngươi phải nên kính tín và khen ngợi công đức không thể nghĩ bàn của kinh này, chư Phật thường hộ niệm”.
Xá Lợi Phật! Ý của ông nghĩ thế nào, vì sao chư Phật thường khen ngợi kinh này?
Xá Lợi Phất! Nếu có người nào nghe kinh này mà thọ trì và nghe danh hiệu của các đức Phật thời người ấy được chư Phật ủng hộ và được giác ngộ giải thoát. Xá Lợi Phất! Cho nên các ông đều phải tin nhận lời của ta và của các đức Phật nói.
Xá Lợi Phất! Nếu có người đã phát nguyện, đang phát nguyện, và sẽ phát nguyện sanh về cõi của đức Phật A Di Đà, thời những người ấy đều đặng không thối chuyển nơi Đạo Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.
Xá Lợi Phất! Thiện nam tín nữ nào có lòng tin, phải nên phát nguyện sanh về cõi kia.
Xá Lợi Phất! Như ta hôm nay, ngợi khen công đức không thể nghĩ bàn của chư Phật và chư Phật cũng ngợi khen công đức không thể nghĩ bàn của ta, như: “Đức Phật Thích Ca Mâu Ni làm được việc rất khó khăn, rất ít có ngay trong cõi Ta Bà đầy năm ác trược: Kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sanh trược, mạng trược, Ngài chứng được ngôi vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vì các chúng sanh, Ngài nói pháp này, tất cả thế gian đều khó tin.
Xá Lợi Phất! Phải biết rằng trong đời ác năm trược, thực hành việc khó này, Ta thành bậc vô thượng chánh giác. Thật khó thay! Vì tất cả thế gian, ta nói pháp khó tin này.
Đức Phật nói kinh này xong, Ngài  Xá Lợi Phất cùng các vị Tỳ Kheo, tất cả trong đời , Trời , Người, A Tu La vân vân, nghe lời của đức Phật dạy, đều vui mừng tin nhận, đảnh lễ và lui ra.
VÃNG SANH QUYẾT ĐỊNH
CHÂN NGÔN
Nam mô a di đa bà dạ, đa tha dà đa dạ, đa địa dạ tha, a di rị đô bà tì, a di rị đa tất đam bà tì, a di rị đa tì ca lan đế, a di rị đa tì ca lan đa, dà di nị dà dà na, chỉ đa ca lệ ta bà ha. (3 lần, 1 tiếng chuông)
 
CHÍ TÂM ĐẢNH LỄ
1. Nam mô An Dưỡng Quốc, Cực Lạc Giới Di Đà Hải Hội, Vô Lượng Quang Như Lai.
2. Nam mô An Dưỡng Quốc, Cực Lạc Giới Di Đà Hải Hội, Vô Biên Quang Như Lai.
3. Nam mô An Dưỡng Quốc, Cực Lạc Giới Di Đà Hải Hội, Vô Ngại Quang Như Lai.
4. Nam mô An Dưỡng Quốc, Cực Lạc Giới Di Đà Hải Hội, Vô Đối Quang Như Lai.
5. Nam mô An Dưỡng Quốc, Cực Lạc Giới Di Đà Hải Hội, Diệm Vương Quang Như Lai.
6. Nam mô An Dưỡng Quốc, Cực Lạc Giới Di Đà Hải Hội, Thanh Tịnh Quang Như Lai.
7. Nam mô An Dưỡng Quốc, Cực Lạc Giới Di Đà Hải Hội, Hoan Hỷ Quang Như Lai.
8. Nam mô An Dưỡng Quốc, Cực Lạc Giới Di Đà Hải Hội, Trí Huệ Quang Như Lai.
9. Nam mô An Dưỡng Quốc, Cực Lạc Giới Di Đà Hải Hội, Nan Tư Quang Như Lai.
10. Nam mô An Dưỡng Quốc, Cực Lạc Giới Di Đà Hải Hội, Bất Đoạn Quang Như Lai.
11. Nam mô An Dưỡng Quốc, Cực Lạc Giới Di Đà Hải Hội, Vô Xưng Quang Như Lai.
12. Nam mô An Dưỡng Quốc, Cực Lạc Giới Di Đà Hải Hội, Siêu Nhật Nguyệt Quang Như Lai.
 
SÁM NHỨT TÂM
Một lòng quy kính, Phật A Di Đà, Thế Giới Cực Lạc. Nguyện lấy hào quang, trong sạch soi cho, lấy thệ từ bi, mà nhiếp thọ cho. Con nay chánh niệm, niệm hiệu Như Lai, vì đạo Bồ Đề cầu sanh Tịnh Độ. Phật xưa có thệ, nếu có chúng sanh, muốn sanh nước ta, hết lòng tín nguyện, niệm danh hiệu ta, cho đến mười niệm, nếu chẳng đặng sanh, chẳng thành chánh giác. Do vì nhân duyên niệm hiệu Phật nầy. Được vào trong biển, đại thệ Như Lai, nhờ sức từ bi, các tội tiêu diệt, căn lành tăng trưởng. Khi mạng gần chung, biết trước giờ chết. Thân không tật bệnh, tâm không tham luyến, ý không điên đảo, như vào thiền định. Phật và Thánh chúng, tay nâng kim đài, cùng đến tiếp dẫn. Trong khoảng một niệm, sanh về Cực Lạc, sen nở thấy Phật, liền nghe Phật thừa, chóng mở Phật Huệ, rộng độ chúng sanh, mãn nguyện Bồ Đề, rộng độ chúng sanh, mãn nguyện Bồ Đề.
 
CÔNG PHU NIỆM PHẬT
Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật!
Nam Mô A Di Đà Phật! ( Niệm 3 xâu chuổi)
 
CHỦ LỄ KHAI THỊ
Phật dạy: Đời người ở thế gian, nhỏ là gia đình – quyến thuộc, lớn là quốc gia – dân tộc đều không ngoài “báo ân – báo oán, đòi nợ - trả nợ”. Do bốn thứ duyên này mà tụ họp, hà huống tập khí và nghiệp chướng của chúng sanh sâu nặng, sống thiếu ân nghĩa, bố thí đức huệ thì ít, kết oán thì nhiều, do đó mà luân hồi trong lục đạo từ vô lượng kiếp đến nay để oan oan tương báo, khổ không kể xiết. Chúng sanh nhờ nhiều đời vun trồng thiện căn, nên nay được gặp chánh pháp, cho nên phải một lòng quy y Tam Bảo, nghe lời Phật dạy, đoạn ác tu thiện.
Phật dạy: “Tất cả các pháp là vô sở hữu, tất tính không, bất khả đắc”. Cho nên, phải giải trừ hết tất cả những oán kết của những gì đã qua, nhất là đối với những kẻ oán thù của ta. Khi họ bị suy yếu, bệnh khổ, chúng ta có thể xả bỏ thù xưa, giữ tâm ý tốt, hộ trì giúp đỡ họ. Lấy ân báo oán, biến oán thành ân. Dù sống trong biển nghiệp mênh mang, chúng ta đã bước lên con đường quang minh rộng lớn, để lìa khổ, được vui. Nguyện thường nghe Kinh, niệm Phật, không cho gián đoạn. Nhất tâm cầu sanh Tịnh Độ, tất được chư Phật hộ niệm, viên mãn vô thượng Bồ Đề. Duy nguyện chư nhân giả y giáo phụng hành, hãy luôn nghĩ như vậy
 
SÁM HỐI
Con xưa tạo các vọng nghiệp,
Đều do vô thỉ tham, sân, si,
Từ thân miệng ý phát sinh ra,
Nay đối trước Phật, con đều xin sám hối.
 
Chúng sanh không số lượng,
Thệ nguyện đều độ hết,
Phiền não không cùng tận,
Thề nguyện đều dứt sạch,
Pháp môn không kể xiết,
Thệ nguyện đều tu học,
Phật đạo không gì hơn,
Thệ nguyện trọn viên thành
Nam Mô Phổ Hiền Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. (3 lần)
 
SÁM LỤC CĂN
Đệ tử hôm nay quỳ trước điện, chí tâm đảnh lễ đấng từ tôn, trải bao phen sanh tử dập dồn, trôi lăn mãi trong vòng lục đạo, Thế Tôn đã đinh ninh duy giáo mà con còn đắm đuối mê say. Mắt ưa xem huyển cảnh hằng ngày, tai thích tiếng mật đường dua nịnh, mũi quen ngửi mùi thơm bất tịnh, lưỡi dệt thêu lắm chuyện gay go, thân ham dùm gấm vóc se sua, ý mơ tưởng bao la vũ trụ, bỡi lục dục lòng tham không đủ, lấp che dần trí huệ từ lâu. Hôm nay mong giác ngộ hồi đầu, tâm sám hối phơi bày tỏ rõ, nguyện tội ác từ nay lìa bỏ, chuyển sáu căn ra khỏi lầm mê, trước đài sen thành kính hướng về, tịnh tâm ý quy y Tam Bảo. Phật giới cấm chuyên trì chu đáo, dứt tận cùng cội rễ vô minh, trí phàm phu tự lực khó thành, cầu đại giác từ bi gia hộ, dầu phải chịu muôn ngàn gian khổ, con dốc lòng vì đạo hy sinh, nương từ quang tìm đến lạc thành, đặng tự giác giác tha viên mãn.
 
CHỦ LỄ NGUYỆN
CẦU NGUYỆN VÀ NIỆM PHẬT
1 – Chúng con xin nguyện: vì tất cả chúng sanh đã bị, đang bị và sắp bị thiên tai, chiến tranh tàn sát trong mười phương pháp giới, chưa biết tu hành – niệm Phật và lạy Phật, chúng con xin nguyện thay họ mà lạy Phật – sám hối. Xin nguyện cho tất cả chúng sanh này sớm được vãng sanh về Thế Giới Tây Phương Cực Lạc.
Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật!
Nam Mô A Di Đà Phật. (21 lần)
2 – Chúng con xin nguyện: vì tất cả chúng sanh đang thọ khổ ở cảnh giới địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh trong mười phương pháp giới, chưa biết niệm Phật và lạy Phật, chúng con xin nguyện thay họ mà lạy Phật – sám hối. Xin nguyện cho tất cả chúng sanh này mau thoát khỏi cảnh giới địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh sớm được vãng sanh về Thế Giới Tây Phương Cực Lạc.
Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật!
Nam Mô A Di Đà Phật. (21 lần)
3 – Chúng con xin nguyện: vì đại lịch kiếp số oán thân trái chủ và cửu huyền thất tổ (thân bằng quyến thuộc) từ vô thỉ kiếp cho đến kiếp hiện tại của chúng con chưa biết niệm Phật và lạy Phật, chúng con xin nguyện thay họ mà lạy Phật – sám hối. Xin nguyện cho tất cả chúng sanh này mau thoát khỏi cảnh giới địa ngục, sớm được vãng sanh về Thế Giới Tây Phương Cực Lạc.
Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật!
Nam Mô A Di Đà Phật. (21 lần)
4 – Chúng con xin nguyện: vì tất cả chúng sanh hữu tình và vô tình, chúng sanh hữu hình và vô hình trong mười phương pháp giới đang thọ khổ trong ba cõi sáu đường, chưa biết đến Phật Pháp, chúng con xin nguyện thay họ mà lạy Phật – sám hối. Xin nguyện cho tất cả chúng sanh này mau thoát khỏi cảnh giới địa ngục, sớm được vãng sanh về Thế Giới Tây Phương Cực Lạc.
Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật!
Nam Mô A Di Đà Phật. (21 lần)
5 – Chúng con xin nguyện: vì tất cả chúng sanh côn trùng và sâu bọ nhỏ bé trong mười phương pháp giới, đang phải mang thân trả nghiệp, chưa biết lúc nào mới thoát khỏi cảnh giới côn trùng, sâu bọ nhỏ bé. Chúng con xin nguyện thay họ mà lạy Phật – sám hối, cho những loài chúng sanh này được nương vào công đức và oai thần lực của các đức Như Lai, để khi bỏ thân liền sanh lên đất tịnh, biết niệm Phật tu hành. Xin nguyện cho tất cả chúng sanh này mau thoát khỏi cảnh giới côn trùng, sớm được vãng sanh về Thế Giới Tây Phương Cực Lạc.
Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật!
Nam Mô A Di Đà Phật. (21 lần)
 
CUỐI THỜI BA
Giờ này, xin tất cả quý vị hữu tình và vô hình có mặt trong pháp hội ngày hôm nay hãy buông xả vạn duyên, phá mê khai ngộ, thu lại thân tâm, tha thiết phát nguyện cầu xin Phật lực nhiếp trì tiếp dẫn vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc ngay bây giờ. Đây là cơ hội hy hữu rất khó gặp, như hoa Ưu Đàm Bát La mấy muôn ngàn năm mới nở một lần, vì vậy xin tất cả quý vị hãy trân trọng đón lấy cơ hội này, đừng để bỏ qua mà luống uổng, hối hận cả ngàn đời.
(Đại chúng đồng niệm 3 lần)
Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.
 
PHÁT NGUYỆN VÃNG SANH
(Đại chúng đồng phát nguyện)
Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật Thế Tôn thương xót, chứng minh.
        Nay, con  tên . . ., pháp danh . . . rộng cùng tận hư không biến pháp giới quá -hiện - vị lai thập phương chúng sanh từ loài hữu tình cho đến vô tình, từ loài hữu hình cho đến vô hình xin đồng tâm phát nguyện: thân này là thân cuối, kiếp này là kiếp cuối, một đời này chúng con tha thiết được vãng sanh về cõi Thường Tịch Quang Tịnh Độ ở Thế Giới Tây Phương Cực Lạc.
        Cúi xin đức Từ Phụ Di Đà Thế Tôn! thương xót chúng con!
A Di Đà Thế Tôn! xin đừng bỏ chúng con!
A Di Đà Thế Tôn! xin sớm tiếp dẫn chúng con!
        Giờ đây, toàn thể đạo tràng chúng con và khắp pháp giới chúng sanh từ loài hữu tình cho đến vô tình, từ loài hữu hình cho đến vô hình, có mặt tu trì trong pháp hội ngày hôm nay tha thiết cầu xin đức Từ Phụ Di Đà, Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Đại Thế Chí cùng chư Thánh Chúng từ bi thị hiện, phóng quang tiếp dẫn tất cả chư vị Thần Linh, hương linh, vong linh, súc sanh linh, côn trùng linh của những loài thai sinh, hóa sinh, noãn sinh, thấp sinh và tất cả hương linh, vong linh những loài mà chúng con chưa biết đến trong tận hư không, biến pháp giới quá – hiện – vị lai thập phương chúng sanh từ loài hữu hình cho đến vô hình có mặt trong pháp hội ngày hôm nay được hội đủ duyên lành, vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc ngay bây giờ.
Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật!
A Di Đà Phật (1 xâu chuổi)
Hết thời ba
 
HỒI HƯỚNG
Cầu siêu công đức, hạnh nhiệm mầu,
Thắng phước bao nhiêu con nguyện cầu,
Tất cả chúng sanh trong pháp giới,
Hướng về Phật Pháp tỏ đạo mầu.
Nguyện sanh Tây phương cõi Lạc bang,
Cha mẹ, sen vàng chín phẩm sanh.
Hoa nở, thấy Phật, quả viên thành.
Các vị Bồ Tát bạn lành với ta.
Nguyện đem công đức lành,
Đệ tử hướng tâm thành,
Cầu cho khắp chúng sanh,
Đều chứng thành Phật quả.
 
PHỤC NGUYỆN
Nam Mô A Di Đà Phật!
Phục nguyện: Thượng chúc Phật nhựt tăng huy, pháp luân thường chuyển, phong điều võ thuận, quốc thới dân an, thiên hạ thái bình nhân dân an lạc.
        Đệ Tử chúng con thiết lập đàn tràng Tam Thời Hệ Niệm siêu độ vong, nguyện đem công đức nầy hồi hướng trang nghiêm Tây Phương Tịnh Độ trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ tam đồ. Xin hồi hướng oan gia trái chủ trong nhiều đời nhiều kiếp, cũng như hiện tại, hữu hình và vô hình, nếu có ai thấy nghe đều phát Tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, sanh qua cõi Cực Lạc.
        Xe tam thừa lộng lẫy, thuyền bát nhã thênh thang, sáu đường dốc ngược đèo ngang, ba cõi sông mê lặn hụp. Thảm nỗi oai khiên, lắm lúc hương linh không đủ phước vãng sanh.
        Ngưỡng nguyện Bổn Sư Vô Lượng Thọ, Quan Âm Thế Chí Thánh Hiền Tăng, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát thùy từ phóng quang tiếp độ chư vong linh, hương . . . nay được an lành, nghe kinh niệm Phật, vượt qua bể khổ, thoát khỏi Ta Bà, nhất tâm niệm Phật vãng sanh Cực Lạc, sen vàng chín phẩm nở hoa Pháp Thân A Di Đà phóng quang tiếp độ.
PHỔ NGUYỆN
Âm siêu dương thới, pháp giới chúng sanh, tình dữ vô tình, tề thành Phật đạo.
  
QUY Y TAM BẢO
Tự quy y Phật, xin nguyện chúng sinh, Thể theo đạo cả, phát lòng vô thượng. (1 lạy)
Tự quy y Pháp, xin nguyện chúng sinh, Thấu rõ kinh tạng, trí huệ như biển. (1 lạy)
Tự quy y Tăng, xin nguyện chúng sinh, Thống lý đại chúng, hết thảy không ngại. (1 lạy)
 
KÍNH LỄ THÁNH CHÚNG TRI ÂN
Giờ đây, Pháp Sự Tam Thời Hệ Niệm siêu độ vong nhơn đã được thành tựu viên mãn. Thay mặt, đại chúng đàn tràng pháp hội xin thành tâm tri ân mười phương chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, chư Long Thần Hộ Pháp. Xin tri ân tất cả đại chúng đã tham dự và ủng hộ đàn tràng pháp hội thành tựu viên mãn.
Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.

CON GÁI : ĐỖ THỊ THIÊN NGA
PHÁP DANH : HUỆ PHƯỚC
ẤN TỐNG KINH HỒI HƯỚNG
PHỤ THÂN : ĐỖ ĐÌNH PHẨM
HƯỞNG THỌ 65 TUỔI

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

GIỜI THIỆU

Tế Độ Sư của trụ trì Chùa Phật Linh - ĐĐ Thích Hạnh Định

Tế Độ Sư của trụ trì Chùa Phật Linh - ĐĐ Thích Hạnh Định Hòa Thượng Thích Như Điển NGƯỜI KIẾN TẠO NGÔI CHÙA VIÊN GIÁC Ở ĐỨC Hòa Thượng: Thích Như Điển Phương Trượng Chùa Viên Giác, Hannover, Đức Quốc Họ và tên: Lê Cường Đạo danh: Thích Như Điển Ngày và nơi sanh:...

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây